Identification of novel Phytophthora infestans small RNAs involved in potato late blight reveals potential cross-kingdom regulation to facilitate oomycete infection

Haiming Liu, Xiaodan Zhong, Shizeng Song, Bowen Shen, Cong Li, Yuanning Liu, Teng Zhang, Tianyue Zhang, Qing Ming Qin, Hao Zhang, Haowu Chang
2020 International Journal of Data Mining and Bioinformatics  
doi:10.1504/ijdmb.2020.10029553 fatcat:5ckcnx4izrcmba7ae6yefgat3u