Effects of Science Education Based on Socioscientific Issues on 7th Grade Students' Views of Socioscientific Issues, Skills of Scientific and Reflective Thinking

Hüsnüye DURMAZ, Hilal SEÇKİN KARACA
2020 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi  
Atıf İçin: Durmaz, H. ve Seçkin Karaca, H. (2019). Sosyobilimsel konulara dayalı fen eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konulara bakış açıları, bilimsel ve yansıtıcı düşünme becerileri üzerine etkisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(1), 21-49. ÖZ: Bu çalışmanın amacı yapılandırmacı yaklaşım yoluyla sosyobilimsel konulara (SBK) dayalı fen eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konulara bakış açıları, bilimsel ve yansıtıcı düşünme becerileri
more » ... e becerileri üzerine etkisini incelemektir. Çalışma 2016-2017 akademik yılının bahar döneminde Türkiye'nin kuzey batısında bir il merkezindeki devlet ortaokulunda öğrenim görmüş olan toplam 51 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada öntestsontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Her iki gruptaki dersler MEB 7. sınıf fen bilimleri dersi programındaki kazanımlara uygun olarak 5E öğrenme modeline göre planlanmış ve derslerde temeli yapılandırmacı yaklaşıma dayalı birçok öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Deney grubunda kontrol grubundan farklı olarak maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinde kimya endüstrisi konusunda SBK bağlamında bölgesel bir konu olarak Ergene Nehri Kirliliği ve ayrıca Gıda Katkı Maddelerinin Kullanımı, insan ve çevre ünitesindeki biyoçeşitlilik konusunda da yine bölgesel bir konu olan Gala Gölü Milli Parkı entegre edilmiştir. SBK olarak bölgesel konuların seçilmesi ile odaklanılan fen konuları ve katılımcıların yaşadığı bölgenin sorunları ilişkilendirilmiştir. Veri toplama araçları olarak Sosyobilimsel Konulara Bakış Ölçeği, Bilimsel Düşünme Yetenekleri Testi ve Yansıtıcı Düşünme Ölçeği deney ve kontrol gruplarına ön ve sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizi SPSS programı aracılığıyla uygun betimsel ve çıkarımsal istatistiksel analiz teknikleri kullanılmış; analiz için gerekli varsayımların karşılandığı tespit edildikten sonra, ilgili 1 Bu makale, 2. yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiş olup "1 st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018)" kongresinde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 2 Dr. Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, husniyedurmaz@trakya.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0553-3223 (Başlıca yazar) 3 MEB Fen Bilimleri Öğretmeni 22 Hüsnüye DURMAZ ve Hilal SEÇKİN KARACA Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(1), 21-49 testlerin öntest puanlarına göre düzeltilmiş sontest ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığı ANCOVA analiz tekniği kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; SBK'a dayalı fen eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinde SBK'a bakışlarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilirken, bilimsel ve yansıtıcı düşünmeleri üzerine anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Anahtar sözcükler: Bilimsel düşünme, fen eğitimi, ortaokul öğrencileri, sosyobilimsel konular, yansıtıcı düşünme ABSTRACT: The purpose of the present study is to examine the effects of science education based on socioscientific issues (SSI) through the constructivist approach to attitudes towardas SSI, scientific reasoning and reflective thinking skills of 7 th grade students. In the study, a pretest-posttest quasi-experimental design with control group was used. The study was conducted by participation of 51 7 th grade students in the academic year of 2016-2017. Sample of the study is determined through selection of convenient sample. In the process of application, both experimental and control groups' lessons were planned according to 5E learning model in the manner that including many learning-teaching method and techniques based on constructivist approach. On the other hand, Pollution of River Ergene, Utilization of Food Additive and Lake Gala National Park issues in the context of SSI were entegrated into chemical industry biodiversity topics for the experimental group, whereas lessons were processed without underlining SSI in the control group. The Attitudes towards Socioscientific Issues Scale (ATSIS), Lawson's Classroom Test of Scientific Reasoning (CTRS), and reflective thinking scale (RTS) were employed to collect data. Statistical analysis of data was performed by using descriptive and inferential statistical analysis techniques through SPSS program. After determining that the necessary assumptions were met for the ANCOVA analysis, ANCOVA technique was utilized. According to ANCOVA results, a significant difference was found between the ATSIS posttest scores of the experimental and control groups in favour of the experimental group. However, there was no statistically significant difference between CTRS and RTS posttest scores of the experimental and control groups.
doi:10.34056/aujef.607651 fatcat:xfaiyh65szbcbn4ecrpn5he7du