Numerical-experimental research of technological equipment foundations in dynamic impact conditions

Maksim Vabischevich, Oleg Dedov, Oleksandr Glitin
2019 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
При проектуванні нових виробничих цехів чи реконструкції існуючих гостро постає питання врахування не тільки всіх статичних навантажень, але і можливих динамічних впливів, викликаних нестаціонарною роботою технологічного обладнання. В роботі на прикладі обстеження технічного стану виробничої будівлі, конструкції якої зазнають динамічного впливу від дії технологічного обладнання, розглянуто експериментально-чисельний підхід до моделювання розрахункової ситуації, визначення причин виникнення
more » ... мацій та вибору способу підсилення. Об'єктом досліджень є процес динамічного деформування окремо розташованого фундаменту технологічного обладнання -деревообробного верстату, в умовах діючого виробництва. Дослідження направлено на пошук конструктивного вирішення проблеми передачі вібрацій від двигунів верстату через власний фундамент та ґрунтову основу на фундаменти та несучі елементи споруди виробничого цеху. Основна ідея експериментально-чисельного підходу -це порівняння результатів чисельних та натурних вимірів параметрів коливань. Чисельний аналіз виконаний на основі скінчено-елементного розрахунку за допомогою сучасних програмних комплексів, натурні виміри -це записані за допомогою сейсмографа віброграми, на основі яких побудовані спектри коливань споруди, за якими визначені домінуючі частоти коливань. Явища внутрішнього резонансу споруди, виявлені на основі порівнянь результатів, дозволили чітко сформулювати причини появи тріщин в конструктивних елементах. Результати досліджень використані при проектуванні нової та відновленні існуючих баз технологічного устаткування під час капітального ремонту споруди цеху та технічного переоснащення виробництва. Застосування експериментально-чисельного підходу для аналізу вихідних даних при проектуванні чи реконструкції споруд, за наявності нестаціонарних вібродинамічних навантажень, дозволяє побудувати математичну модель максимально наближену до реальної. Отримані результати досліджень можуть бути використані при розробці методик і технологій діагностування несучих і огороджувальних конструкцій споруд, що перебувають під впливом динамічного навантаження. Ключові слова: обстеження споруди, вібраційна діагностика, власні частоти коливань, тріщиноутворення, динамічне навантаження, скінченно-елементна модель.
doi:10.15587/2312-8372.2019.183264 fatcat:addg74mz6jac5nnobdalcxripy