Mother's Attitudes Towards the Feeding Process Scale: Development, Validity and Reliability Study
Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (Bsatö): Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Habibe DİLSİZ, İhsan DAĞ
2018 Turkish Journal of Pediatric Disease  
Küçük çocuklarda beslenme ile ilgili davranışların gelişimi çocuğun bakım veren kişi ile ilişkileri çerçevesinde gelişir ve hemen her zaman karşılıklı bir ilişkiye ve etkileşime bağlıdır. Bu çalışmanın amacı; 9 ay ile 72 ay arasında çocuğu olan annelerin besleme/yedirme süreci ile ilgili duygu, düşünce ve yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Ankara il sınırları içinde bulunan 26'sı kreş ve çocuk gündüz bakımevi ve
more » ... biri Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 27 farklı kurum ve kuruluşta 9-72 aylık çocukların anneleri üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geçerliği; faktör analizi, korelasyon, alt ve üst % 27'lik grubun t testi ile karşılaştırılması teknikleri ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğinin değerlendirilmesi için alanda yetkin beş uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak; Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları, test-tekrar test korelasyon katsayıları ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Bulgular: 529'u kız(% 47.2), 592'si(% 52.8) erkek olan toplam 1121 sağlıklı çocuğun annesinin doldurmuş olduğu ölçek araştırmaya dahil edilmiştir. Annelerin yaşı 18-48 yaş (X= 34.87 yıl±4.78 yıl) arasında değişmektedir. Ölçek; "Öğün sırasındaki Negatif Duygu Durumu", "Yetersiz/Dengesiz Beslenmeye İlişkin Tutumlar", "Negatif Besleme Stratejileri", "Zorla Besleme", "Diğerlerinin Görüşüne Tepki" olarak adlandırılmış olan beş faktörden oluşmaktadır. Faktörlerin birlikte açıkladığı toplam varyans oranı % 56.49'dur. Ölçeğe ait Cronbach Alpha değeri 0.91'dir, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.94'tür. Alt-üst %27'lik grup ortalamaları arasındaki fark p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. Ölçeğin faktör yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre doğrulanmıştır. Sonuç: Sonuçlar, 27 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.
doi:10.12956/tjpd.2018.380 fatcat:wl3qaiv74bdjjlr2fxexsgsx74