Polyphenol oxidase/gold nanoparticles/mesoporous carbon-modified electrode as an electrochemical sensing platform for rutin in dark teas

Tongsheng Zhong, Qianqiong Guo, Zhifang Yin, Xiaoyan Zhu, Rong Liu, Aijuan Liu, Shasheng Huang
2019 RSC Advances  
By virtue of great surface area of mesoporous carbon, enhanced conductivity of AuNPs, and good electrochemical response of polyphenol oxidase to rutin, a PPO/AuNPs/FDU-15-modified electrode was used for the determination of rutin in dark teas.
doi:10.1039/c8ra08199a fatcat:jhkmwpcrwjbdln3y7jel7sazvu