Pendidikan Akhlak sebagai Tuntutan Masa Depan Anak

Zainudin Zainudin
2013 Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam  
Teaching morality to children must be conducted seriously. Morality is one of essential matters in this country because it has close relationship with norms in society. When people' morality is under control, there is a peace in the society. Therefore, in teaching children, teachers should incorporate morality every time and everywhere.The main purpose is, of course, to gain prosperity among people. Kata Kunci:pendidikan akhlak Pendahuluan Pendidikan akhlak merupakan obyek kajian yang sangat
more » ... jian yang sangat dinamis dan mendapat pehatian amat luas di kalangan pemerhati pendidikan sehingga ragamnya senantiasa lahir dan belum pernah berhenti.Didalam diri sesorang muncul akhlak mahmudah (akhlak terpuji) ataupun akhlak madzmumah (akhlak Tercela).Menurut Imam Al-Ghazali. 1 berakhlak mulia dan terpuji artinya "menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya.Sedangkan akhlak madzmumah atau akhlak tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Pengertian Pendidikan Akhlak Pengertian Pendidikan Secara etimologi, pengertian pendidikan yang dideskripsikan oleh ahli menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional) menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa.Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh John Dewey seperti dikutip oleh M.
doi:10.21274/taalum.2013.1.02.205-216 fatcat:lgt25ko2f5aifnq72hxe6e54ue