ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

К. О. Войтенко
2015 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
48 Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. В умовах стрімкого падіння ВВП України, зростання безробіття і банкрутств підприємств значне місце займає проблема ефективності виробництва. Інтеграція у Європейський Союз, загострення економічної, військово-політичної ситуації в країні вимагає підвищення ефективності, зростання конкурентоздатності вітчизняних підприємств. При цьому виникає проблема розрахунку ефективності. Аналіз останніх публікацій по
more » ... ублікацій по проблемі. Незважаючи на то, що цією проблемою займались ще радянські вчені-економісти -розраховували ефективність на макрорівні, галузі, підприємства, вона залишається актуальною і сьогодні [1, с.382-383]. Хоча показник абсолютної або загальної, порівняльної ефективності присутній у науковій літературі [2, с.351-358], на практиці він мало використовується, особливо у сучасних ринкових умовах. Краще розкриває сутність розвитку народного господарства показник соціально-економічної ефективності. Але й він не завжди використовується. Сучасні українські вчені займаються виміром та оцінкою економічної ефективності впровадження у виробництво нової техніки, нової продукції [3, с.199-225]. Безумовно, це перспективний, цікавий напрямок досліджень, але у сучасних умовах економіка країни залишається інвестиційно непривабливою. Тому здійснювати розрахунок економічної ефективності впровадження у виробництво нової техніки та продукції доцільно лише у майбутньому, коли будуть проведені реформи і народне господарство стане конкурентоздатним. Крім того, якщо у промисловості були спроби розрахувати прибутковість, ефективність виробництва, то у харчовій галузі, у АПК майже не здійснювались розрахунки у ISSN 2312-847X ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВО СТІ № 4(24) 2014 войтенко К.а. аспирант кафедра учета и аудита Одесская национальная академия пищевых технологий ул. Канатная, 112, г. Одесса, Украина, 65039 ПроБлемы Повышения эКономичесКой эффеКтивности Производства на ПредПриятиях Пищевой Промышленности Существуют различные методики определения эффективности производства, но они не приспособлены для пищевых предприятий и современных условий развития национальной экономики. Для того, чтобы эффективность была научно обосновано определена, необходимо её «корректировать» с учётом предпринимательского риска, желания государства защищать инвестиции и бороться с теневой экономикой. Деятельность предпринимателя направлена на защиту своей фирмы от рисков, угрожающих её прибыльности, эффективности. Ключевые слова: эффективность производства, эффективность потребления пищевых продуктов, инвестиционный (предпринимательский) риск. abstract. Existing methods of calculating the efficiency of production cannot be used in practice. Efficiency should serve as an important guideline for enterprises for investment. It is pity that the characteristics of the national economy makes this figure unfit for food businesses. Existing motivational mechanism increasing efficiency should be supported by liability as employees and business ability of the State to protect businesses. In order for efficiency was determined scientifically accurate, it should be «corrected»with the business risk, the State's desire to fight the shadow economy. Activity entrepreneur aims to protect his company from the risks that threaten its profitability, efficiency. That is why the economic reforms will improve not only attractiveness but also will create a new method of determining the efficiency that would take into account the risks.
doi:10.15673/2312-847x.24/2014.36105 fatcat:ddhjwjx7qfaf7billvmg4qjbau