Polymorphism of DsbA-L Gene Associates with Insulin Secretion and Body Fat Distribution in Chinese Population

Fei GAO, Qichen FANG, Rong ZHANG, Junxi LU, Huijuan LU, Chen WANG, Xiaojing MA, Jing XU, Weiping JIA, Kunsan XIANG
2009 Endocrine journal  
doi:10.1507/endocrj.k08e-322 pmid:19225211 fatcat:73f5j3rrabaqheh3vw2hps2dc4