Kelionės maršrutu Sovetsk–Svetlogorsk 1983 m. dienoraštis

Jurgis Mališauskas
2014 Acta Historica Universitatis Klaipedensis  
K e l i o n ė s m a r š r u t u s o v e t s K -s v e t l o g o r s K 1 9 8 3 m . d i e n o r a š t i s Jurgis mališauskas Liepos 25, pirmadienis. Išvykstame iš Klaipėdos dviese: žmona Alma (matematikė, geografijos žinovė) ir aš (filologas, istorijos mėgėjas). Automobilis "Žiguliai". Žemėlapis: Kaliningradskaja oblast. Maskva, 1979. Masstab 1:4000. (Vietovardžių senųjų pavadinimų jame nėra). (Dienoraštyje prie rusiškųjų vietovardžių skliausteliuose pateikti vokiškieji ir lietuviškieji tų
more » ... viškieji tų vietovių pavadinimai. Už skliaustelių pateikti skaitmenys -automobilio spidometro rodmenys). Sovetsk (Tilsit, Tilžė) 82535. Važiuojant per Luizės tiltą, į akis krenta trys nauji daugiaaukščiai namai. (Kažkada vienas Sovetsko gyventojas sakė, kad tie namai pastatyti, sekant Kauno pavyzdžiais.) Bažnyčios, buvusios netoli tilto, dešinėje pusėje, nebėra. Prieškariniai Tilžės gyventojai sakydavo, kad Napoleonas, ją pamatęs, pasakęs, kad norėtų ją pasidėjęs ant delno nusinešti į Paryžių. (Panašiai kažkada sakė ir Vilniaus gyventojai apie Šv. Onos bažnyčią.) Sovetske nestojame, nes tai dažnai lankytas miestas. Bolšakovo (Gross Skaisgirren, Skaisgiriai) 82561. Sustojame. Išlipu ir fotografuoju. Senųjų kapinių išliko tik vartai. Važiuodami pagrindinėmis gatvėmis senesniųjų, įdomesniųjų kapinių nematėme, dėl to skubame. Be to, šį kryžkelės miestą teks kirsti ne vieną sykį. Zalese (Mehlauken, Mielaukiai) 82570. Pasirodo keletas naujai užveistų sodų. Geras ženklas. Išlipame iš automobilio. Šalia bažnyčia, atrodo, paversta sandėliu, šalia jos -metalo laužas. Prie varpinės durų butelis "Azerbaidžanskoe". Varpinės viduje šiukšlės, smarvė. Tarp bažnyčios ir gatvės, buvusiame šventoriuje, tvarkingi tarybinių karių kapai. Palaidotųjų karių sąraše randame vieną lietuvišką pavardę -Beinoravičius. Išvažiuojant iš miestelio, kairėje matyti buvęs parkas -tai liudija kelios išlikusios alėjos. Išlipame iš automobilio. Užkalbiname vidutinio amžiaus vyrą. Jis sako, kad anksčiau čia buvo gražus parkas, bet dabar čia... (pasakotojas pavartoja necenzūrišką žodį apibūdindamas dabartinę parko būklę). Sutikta moteris, irgi vidutinio amžiaus, pasakė, kad ta gyvenvietė vokiškai vadinosi "Melianken". Pamatome baptistų bendruomenės bažnyčią su data 1873. Ji užrakinta, matyt, paversta sandėliu. Aplink šiukšlynas. Sosnovka (Augstagirren, Aukštagiriai) 82582. Matyti didelis jaunas sodas, akmeninė bažnytėlė. Akmenyje iškalta 1825. Virš prieangio durų -užrašas Dobro požalovat. Turbūt čia kino teatras ar klubas. Langai užmūryti. Senųjų kapinių liko tik akmeninės tvoros likučiai ir keletas antkarsčių. Prie parduotuvės ramiai būriuojasi vyrai (kaip ir pas mus). Polessk (Labiau, Labguva) 82603. Pievos prie miesto užlietos vandeniu. Pasirodo saulė. Įvažiuojant į miestą, akį patraukia senas tiltas per Deimeną ir senas uostas. Pervažiavę tiltą, aikštelėje pastatome automobilį. Ieškome pilies. Ji čia pat, matyt, prie buvusios turgavietės. Viena paklausta moteris pasako, kad pilis -jau po karo -sudegė ir neseniai buvo atstatyta. Vienas paklaustas vyras žinojo daugiau -jis sakė, kad prieš karą pilyje buvęs kalėjimas, o jam sudegus -po karo -buvo KLAIPĖDOS KRAŠTO KONFESINIS PAVELDAS: TARPDISCIPLININIAI SENŲJŲ KAPINIŲ TYRIMAI Acta Historica Universitatis Klaipedensis XXV, 2012, 275-280.
doi:10.15181/ahuk.v25i0.329 fatcat:5astmz7ii5ea5kes2p4lojjznu