SPRA WIEOLIWOŚĆ GOTOWA NA MIŁOSIERDZIE (Rdz 18,16-33)?

H Gunkel E, Speiser
1901 Genesis (AB 1)   unpublished
Autor Rdz 18,16-33 podejmuje refleksję nad nowym dy-lematem teologicznym, który zrodził się pod wpływem do-świadczenia,jakie było udziałem narodu wybranego po roku 587 przed Chr. To problem nowej koncepcji w pojmowaniu sprawiedliwości Bożej i jej stopniowe ukierunkowanie na równie nowe ujęcie Bożego miłosierdzia. W poniższym arty-kule podjęta zostanie próba przeanalizowania tego procesu tak,jakwyłaniasięonztekstuRdz 18,16-33. Najpierwprzed-stawiony zostanie status quaestionis dotyczący datacji
more » ... dotyczący datacji pery-kopy (l), następnie jej kompozycja (2) i analiza egzegetyczna (3), z której zostaną wyciągnięte wnioski teologiczne (4). l. CzAS POWSTANIA Rnz 18,16-33 Większość starszych komentarzy 1 widziała tu część dokumentu jahwistycznego, choć idąc śladem J. Wellhau-sena podkreślała także obecność późniejszych elementów redakcyjnych zwłaszcza w ww. 17-21. Współcześnie uwy-1 Por.
fatcat:eafjb2d3qjcr7envb7wklwxzkq