Tax rates as a way of measuring rational tax burden confronted with the unethical attitudes of entrepreneurs
Stawka podatkowa jako miernik racjonalnego fiskalizmu a nieetyczne postawy przedsiębiorców

Monika Pasternak-Malicka
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -celem publikacji jest próba wskazania wpływu (lub jego braku) wysokości podatków na uczciwość przedsiębiorców względem obowiązków podatkowych. Metodologia badania -w publikacji posłużono się metodą regresji liniowej, aby określić zależność statystyczną pomiędzy poziomem szarej strefy sprowadzanej najczęściej do oszustw podatkowych a maksymalnymi stawkami podatkowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych
more » ... fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz stawką podatku od towarów i usług. Zaprezentowano także fragmenty badań własnych z lat 2007-2015 prezentujące opinie podmiotów gospodarczych na temat obowiązków fiskalnych, przyczyn ich unikania oraz ich oceny dotyczącej postaw nieetycznych takich jak ucieczka przed podatkiem. Wynik -na podstawie danych statystycznych charakteryzujących się wysoką istotnością statystyczną nie udało się wykazać jednoznacznej korelacji pomiędzy maksymalną stawką podatkową a rozmiarem oszustw podatkowych. Natomiast badania bezpośrednie ankietowe sugerują, iż wysokość danin ma znaczenie w odczuciu społecznym, przy czym ważne są też inne elementy techniki podatkowej oraz okoliczności, w jakich dochodzi do uszczupleń, na przykład spadek koniunktury gospodarczej. Oryginalność/wartość -problematyka fiskalizmu w kontekście etyki podatkowej podejmowana jest w publikacjach niezwykle rzadko. Jest to problem bardzo aktualny z uwagi na dążenie do osiągnięcia jak największych wpływów budżetowych. Często drogą prowadzącą do tego celu ma być nakładanie nowych podatków lub podwyższanie danin już istniejących. Równocześnie występujące podatki, a szczególnie wysokość ich stawki, skłaniają podatników do oszustw podatkowych. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest stawka podatkowa jako jeden z mierników fiskalizmu i jej oddziaływanie na postawy przedsiębiorców. Słowa kluczowe: szara strefa, fiskalizm, oszustwa podatkowe, moralność podatkowa Wprowadzenie Przedsiębiorcy podejmujący decyzje gospodarcze muszą uwzględniać wiele uwarunkowań rynkowych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Jednym z nich jest system podatkowy. Daniny kształtują zachowania i sytuację finansową przedsiębiorstw, wpływając między innymi poprzez technikę podatkową na postawy względem obciążeń fiskalnych. Jednym z elementów technicznych jest stawka podatkowa, której wysokość może skłaniać do zachowań nieetycznych, jakimi są oszustwa podatkowe. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 864 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 1 (2015)
doi:10.18276/frfu.2015.76/1-20 fatcat:bf466tm245gxzghauxqb6n25mq