YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ILE GERÇEKLEŞTIRILEN SÖZCÜK ÖĞRETIMININ 8. SINIF ÖĞRENCILERININ SÖZVARLIĞINI GELIŞTIRME SÜRECINE ETKISI

Esra LÜLE MERT
2017 Journal of International Social Research  
Öz Sözcük öğretimine yönelik tasarlanan etkinliklerin 8. sınıf öğrencilerinin sözvarlıklarını zenginleştirme ve geliştirme sürecine etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın problemi "etkinlik temelli sözcük öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin sözvarlıklarını geliştirmeye etkisi nedir" olarak belirlenmiştir. Söz konusu amaca ulaşmak için nicel çözümleme yollarına başvurulmuştur. Araştırmanın çözümlenmesi sürecinde kontrol gruplu ön-test, son-test deneysel deseni kullanılmıştır. Deney ve
more » ... trol grubunda yer alan öğrencilere 87 sorudan oluşan ön-test uygulanmıştır. Ön-test ve son-test bulguları SPSS programında tekrarlı ölçümler yöntemiyle çözümlenmiştir. Veriler ANOVA çizelgesi ışığında, Tukey testiyle q değerleri hesaplanarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; geleneksel sözcük öğretim yöntemleriyle (anlamı bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulma, sözcükleri tümce içinde kullanma, metinde anlamını bilmediği sözcükleri bulma...) öğrencilerin sözcük dağarcığını istendik düzeye ulaştırmanın güçlüğü belirlenmiştir. Deney grubuna uygulanan etkinlik temelli öğrenmeyle ise öğrencinin sözvarlığını zenginleştirme ve geliştirmede önemli ölçüde bir başarının sağlanabileceği saptanmıştır. Abstract "Teaching words" as a complimentary process of teaching Turkish is a crucial field of study. However, studies on this area are insufficient. The only aim of the designed activities that get under way with the constructivist approach on which New education programs are based is to provide students with vocabulary elements of Turkish. In the study we determined the efficiency of the activities aimed at vocabulary teaching performed at the 8th grade Turkish lessons. Application dimension of the study which aimed to compare the effect of activity based teaching for enhancing students' vocabulary with conventional method was carried out in the light of designed activities and with the findings from preliminary test and final test.
doi:10.17719/jisr.2017.1599 fatcat:k4f6yrlzvjgndpajbbg4trxqqy