Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Gülşah Kurtoğlu, Süleyman Doğan
2016 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi  
Öz Bu araştırmanın amacı Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin araştırılmasıdır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA'dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlığı için tüm ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Madde toplam test korelâsyonları ise .25 ilâ .53 arasında değişmektedir. Ölçeğin
more » ... Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak yapısal güvenirlik olarak adlandırılan hesaplamalar yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili yapılan son çalışma ise test -tekrar test uygulamasıdır. İki ölçüm arasındaki korelasyon .91 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, Duygusal Yılmazlık Ölçeğinin yapısal olarak üç alt boyut puanı verdiği; psikometrik özelliklerinin ise yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Abstract The purpose of this study is to conduct the validity and reliability study of the emotional resilience scale. Exploratory factor analysis was used to determine the scale's construct validity. Reliability studies consisted of internal consistency, constructional reliability and test-retest scores. The Cronbach alpha coefficient was calculated as .83 for the total scale. Item total correlations were between .25 and .53. Test -retest scores showed that there was a high and siginificant level of correlation (r =.91) between first and second applications of the scale. Finally Emotional Resilience Scale has three component subscales and it can be said that the scale is valid and reliable instrument for the researchers who may interested in emotional resilience.
doi:10.16947/fsmia.281701 fatcat:dxx4nz7s6feepmuc47aqr7d4ei