بررسی تأثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام دارای بدعملکردی کامی-حلقی (مطالعه تک- آزمودنی)

صبا صادقی, فاطمه درخشنده, فاطمه خانلر, پریسا رضایی
2019 Ṭibb-i Tavānbakhshī  
مقدمه و اهداف نتیجه نهایی جراحی شکاف کام به طور عمده به اصلاح خروج خیشومی و هایپرنیزالیتی این افراد بستگی دارد، اما خطاهای تولیدی مانع از نشان دادن عملکرد واقعی دریچه کامی-حلقی (VP) در ارزیابی­های دستگاهی می­شود که با هدف تشخیص نیاز به جراحی برای اصلاح ناکارآمدی دریچه کامی-حلقی (VPI) انجام می­گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی­های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام انجام شد. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر از نوع تک‌آزمودنی
more » ... ا مدل A-B-A بود که روی کودکی با شکاف کام زیرمخاطی ترمیم­نشده با علائم گفتاری پرخیشومی و آشفتگی‌خیشومی انجام شد. بیمار تحت 24 جلسه نیم­ساعته تولیددرمانی به مدت سه ماه به منظور حذف خطاهای تولید غیردهانی قرار گرفت. ارزیابی‌های ادراکی و نیزومتری در فازهای خط‌ پایه، مداخله و پیگیری انجام شد. داده‌ها با روش تحلیل دیداری و با استفاده از تعیین شاخص تفاوت میزان بهبودی و آزمون دو انحراف معیار تجزیه و تحلیل گردید. همچنین ارزیابی‌های ویدئوفلوروسکوپی و نیزوآندوسکوپی قبل و بعد از انجام مداخله صورت گرفت و با مقایسه قبل و بعد توصیف گردید. یافته ­ها مداخله تولیددرمانی در این مورد اثربخش بوده و موجب کاهش پرخیشومی گفتار و نمره نیزالانس گفتار پیوسته (IRD=0/75) گردیده است. سایز گپ دریچه کامی-حلقی نیز در بیمار کاهش و نسبت بسته شدن دریچه افزایش یافته است. نتیجه‌ گیری پژوهش حاضر نشان داد که تولیددرمانی در بیمار موجب کاهش سایز گپ دریچه کامی-حلقی و افزایش نسبت بسته شدن دریچه شده است. این موضوع نشان می‌دهد تولیددرمانی با استفاده از اصلاح جایگاه تولید در طول گفتار، موجب می­شود دریچه کامی-حلقی عملکرد واقعی خود را نشان دهد و در نتیجه تأثیر مثبت بر عملکرد دریچه کامی-حلقی دارد. تغییرات دریچه در بیمار، منجر به کاهش شدت پرخیشومی و نمره نیزالانس گردید، اما آشفتگی‌خیشومی را افزایش داد. همچنین نتایج ارزیابی‌های انجام­شده در مرحله پیگیری نشان داد که بیمار توانست تغییرات گفتاری ایجادشده را تا 3 هفته پس از پایان مداخله حفظ نماید.
doi:10.22037/jrm.2019.111428.1994 doaj:7192f4a2e7e5431b862af0d9fe33c3bb fatcat:nqeytssexfeclhdnsqgyhzv2z4