Bacterial infections in patients with liver cirrhosis and ascites

Bojana Markovic-Zivkovic, Goran Bjelakovic, Aleksandar Nagorni, Daniela Benedeto-Stojanov, Bratislav Petrovic, Mirjana Radisavljevic, Gordana Petrovic
2014 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
КРАТАК САДРЖАЈ Увод Бак те риј ске ин фек ци је су че ста ком пли ка ци ја код осо ба с ци ро зом је тре и асци те сом и чест узрок њи хо ве смр ти. Ме то да бр зе и јеф ти не ди јаг но сти ке не по сто ји, а прог но за је ло ша. Циљ ра да Циљ ис тра жи ва ња је био да се утвр де ети о ло ги ја и уче ста лост бак те риј ских ин фек ци ја код бо ле сни ка с ци ро зом је тре раз ли чи тог по ре кла и ути цај ових ин фек ци ја на прог но зу ле че ња. Ме то де ра да Ис пи ти ва њем су об у хва ће
more » ... ем су об у хва ће на 64 бо ле сни ка с ци ро зом је тре и асци те сом. Ди јаг но за спон та ног бак те риј ског пе ри то ни ти са по ста вље на је на осно ву ди јаг но стич ке па ра цен те зе аб доме на и ре зул та та би о хе миј ске, ци то ло шке и ми кро би о ло шке ана ли зе асцит не теч но сти. Ди јаг но зе ури нар не ин фек ци је и пне у мо ни је су по ста вље не пре ма стан дард ним кри те ри ју ми ма. Ре зул та ти Спон та ни бак те риј ски пе ри то ни тис је ди јаг но сти ко ван код 23 бо ле сни ка (35,9%), уринар не ин фек ци је су за бе ле же не код 16 (25%), а пне у мо ни ја је утвр ђе на код 11 ис пи та ни ка (17,2%). Грам-по зи тив не и Грам-не га тив не бак те ри је су код спон та ног бак те риј ског пе ри то ни ти са би ле ско ро под јед на ко за сту пље не у ети о ло ги ји (52%; 48%). Нај че шћи узроч ни ци су би ли Esche ric hia co li и Staphylo coc cus aure us. Ури нар не ин фек ци је су код 81% бо ле сни ка би ле иза зва не Грам-не га тивним бак те ри ја ма (Esche ric hia co li код 44%), док је нај че шћи узроч ник пне у мо ни је био Strep to coc cus pne u mo ni ae (46%). За кљу чак Спон та ни бак те риј ски пе ри то ни тис, ури нар не ин фек ци је и брон хоп не у мо ни ја су најче шће бак те риј ске ин фек ци је осо ба с ци ро зом је тре и асци те сом. Пра во вре ме но пре по зна ва ње бак те риј ских ин фек ци ја и от по чи ња ње ле че ња по зи тив но ути че на прог но зу код ових бо ле сни ка. Кључ не ре чи: ци ро за је тре; бак те риј ске ин фек ци је; спон та ни бак те риј ски пе ри то ни тис Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Бојана Марковић-Живковић, Горан Бјелаковић, Александар Нагорни, Даниела Бенедето Стојанов, Братислав Петровић, Мирјана Радисављевић, Гордана Петровић Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клинички центар, Ниш, Србија УВОД
doi:10.2298/sarh1410551m fatcat:cdxmyhp7uzgbnplvhglbsucauu