Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Almış Öğrencilerin Klinik Rahatlık ve Endişe Durumu ile Öz Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Birsen MUTLU, Merve AZAK, Sümeyye KALAYCI
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Araştırma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (ÇSHH) dersini almış hemşirelik öğrencilerinin klinik endişe/rahatlık durumu, çocuk kliniklerindeki uygulamalara ilişkin yeterlilik düzeyi ve öz yeterlilik algısı arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ilişki arayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini İstanbul'da bir üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrencileri oluşturdu. Örneklemde ÇSHH dersi almış 295 öğrenci yer aldı. Veri toplamada Öğrenci Bilgi Formu,
more » ... i Bilgi Formu, Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracı (PHÖKREDA), Çocuk Kliniği Uygulamaları (Bakım-Tanı ve Tedavi) Yeterlilik Düzeyi Formu (ÇKUYDF) ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği (GÖYÖ) kullanıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin %57,3'ünün 4.sınıf öğrencisi, %15,6'sının erkek, %7,5'nin ÇSHH Anabilim Dalı'nda intern olduğu, %35,9'unun mezun olduktan sonra çocuk ile ilgili bir bölümde çalışmayı istediği saptandı. PHÖKREDA ölçeğinin rahatlık alt boyutu ile ÇKUYDF puanları arasında pozitif yönde, %18 düzeyinde; PHÖKREDA ölçeğinin endişe alt boyutu ile GÖYÖ toplam puanı ve GÖYÖ başlama alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptandı. Sonuç olarak öğrencilerin endişesi düştükçe genel öz yeterlilik algısının arttığı ve kendini bir işe/uygulamaya başlama konusunda yeterli algıladığı, klinikte rahatlığı arttıkça öğrencilerin kendini çocuk uygulamalarında daha yeterli gördüğü saptanmıştır. Öğrencilerin rahatlık ve endişe düzeyi öz yeterlilik algısını ve klinikteki uygulamalardaki yeterlilik algısını etkilemektedir. Abstract The aim of this study was to investigate the relationship between clinical anxiety / comfort status, adequacy level and self-efficacy perception of pediatric clinics in nursing students who have taken Pediatric Nursing course. This descriptive correlational study was conducted with nursing students in Istanbul. The sample included 295 students who had taken pediatric nursing courses. Data were collected using Student Information Form, Pediatric Student Comfort and Worry Assessment Tool (PSCWAT), Pediatric Clinic Proficiency Level Form (PCPL) and General Self-Efficacy Scale (GSES). Most of the students (57.3%) participated in the study were 4th grade students, 15.6% were male, 7,5% of them were intern at the pediatric clinics, 35.9% of the students wanted to work in a pediatric department after graduation. There was a positive correlation between the comfort subscale of PSCWAT and PCPL scores at 18%. There was a negative correlation between anxiety subscale of PSCWAT and total score of GSES. Consequently, it was found that as the students' anxiety decreased according to PSCWAT scale, their perception of self-efficacy increased and they perceived themselves sufficient to start practice. According to the PSCWAT scale, it was found that the students had more self-efficacy in the pediatric practice as their comfort in the clinic increased. The level of comfort and anxiety of students affects self-efficacy perception in clinical practice.
doi:10.26466/opus.659694 fatcat:4xctg3rhfrhivdxhexixu2yetq