The Evaluation of Postoperative Mortality and Morbidity with EuroSCORE in Patients who Underwent Cardiac Surgery in Our Hospital

Sinan Tiras, Turkan Kudsioglu, Zeliha Alicikus, Nihan Yapici, Filiz Izgi Coskun, Yasemin Altuntas, Soner Arslanturk, Zuhal Aykac
2014 Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society  
ÖZET Amaç: Çalışmamızda açık kalp cerrahisi geçiren hastaların preoperatif özelliklerinin, yandaş hastalıklarının, ekstübasyon sürelerinin mortalite ile morbiditeye etkisini ve EuroSCORE ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlandık. Gereç ve Yöntem: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde hastane bilimsel kurul onayı alındıktan sonra, 2012-2013 yılları arasında kalp cerrahisi geçirecek 17-82 yaşlarında 668 hasta prospektif olarak takip edildi. Hasta özellikleri, yandaş
more » ... lar, ameliyat tipi, kros klemp ve pompa süreleri, inotrop ilaç ve intraaortik balon kullanımı, koroner anastomoz sayıları, ekstübe edilme, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ve EuroSCORE değerleri kaydedildi ve karşılaştırıldı. Bulgular: Gerçekleşen mortalite (% 3.1) ile EuroSCO-RE mortalite oranları (1.73±1.26) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0.01). Kaybedilen hastaların EuroSCORE ile öngörülen mortalite oranları belirgin olarak yüksekti (3.71±3.01). EuroSCORE mortalite oranı 1,75 ve daha yüksek olan olgularda; mortaliteyi öngörme duyarlılığı % 80.95; pozitif kestirim değeri % 8.54 ve negatif kestirim değeri % 99.15 olarak saptandı. Receiver Operating Characteristic (ROC) eğrisi altında ölçülen alan % 78.8, standart hatası % 4.7 idi. Sonuç: Hastaların preoperatif risk faktörleri ve cerrahi ile gelişebilecek komplikasyonların iyi analiz edilmesi mortalite ve morbiditenin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmamızda hastanemiz hasta popülasyonunda mortalite ve morbiditeyle ilişkili faktörlerin, literatürdeki bulgularla benzer olduğunu gözlemledik. EuroSCORE risk skorlama sisteminin uygulanabilir ve güvenilir olduğunu, yüksek riskli hastaların belirlenerek uygun anestezi ve yoğun bakım yönetiminin önemli olduğu kanısına vardık. Anahtar kelimeler: kardiyak cerrahi, EuroSCORE risk skorları, kardiyak anestezi SUMMARY The Evaluation of Postoperative Mortality and Morbidity with EuroSCORE in Patients who Underwent Cardiac Surgery in Our Hospital Objective: The aim of our study was to evaluate the effect of preoperative patient characteristics, concomitant comorbidities and extubation time on postoperative mortality and morbidity; and the corelation with EuroSCORE. Material and Methods: After Local Scientific Comnittee approval, 668 patients, ages between 17-82 who were scheduled for cardiac surgery were included in this prospective study in 2012-1013 years in Siyami Ersek Thoracic and Cardiovasculary Center Hospital. Patient characteristic, concomitant comorbidities, type of surgery, cross-clemp and cardiopulmonary bypass times, the use of inotropic agents and insertion of intraaortic baloon pump, the number of coronary anastomosis, extubation time, time of intensive care and hospital stay and the EuroSCORE scores were recorded and compared. Results: There were observed to difference significantly between actual mortality rates (3.1 %) and predicted mortality by EuroSCORE (1.73±1.26) (p<0.01).The predicted mortality rates by EuroSCORE were significantly elevated (3.71±3.01) in patients who died. In patients with preoperative scores over 1.75, the sensitivity of EuroSCORE in predicted mortality was 80.95 %; positive cut-off value was 8.54 % and negative cut-off value was 99.15 %. The measured area under the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve was 78.8 % and standart deviation was % 4.7. Conclusion: A throughout analysis of risk factors and possible complications of surgery may help to reduce postoperative mortality and morbidity. We observed the factors related to mortality and morbidity in our patient population are similar to the literature the Eu-roSCORE risk scoring system can be applied. Also the management of intraoperative anesthesia and postoperative intensive care are important factors in this issue.
doi:10.5222/gkdad.2014.106 fatcat:ehlcxhdyyva5lo5kfyv27v3v5i