On-Line Analytical Processing (OLAP) as a Information Tool for Modern Management

Hanna Borzęcka Hanna Borzęcka
2007 Współczesna Ekonomia  
Wielowymiarowe struktury danych OLAP odpowiedzi¹ na wspó³czesne problemy informacyjne zarz¹dzania ÑW erze informacji wszyscy sπ w stanie gromadziÊ olbrzymie iloúci danych o konsumentach, klientach czy rynku. Wygrajπ nie ci, ktÛrych bazy bÍdπ najwiÍksze, lecz ci, ktÛrych narzÍdzia bÍdπ umoøliwia≥y wszechstronnπ ich analizÍ.î Bill Gates: ÑBiznes szybki j@k myúlî Streszczenie Publikacja zawiera odpowiedü na pytanie, czym jest hurtownia danych i jakie sπ korzyúci z jej wdroøenia. Definiuje
more » ... Definiuje dzisiejsze potrzeby informacyjne zarzπdzania przedsiÍbiorstwem oraz okreúla rolÍ hurtowni danych w zaspakajaniu tych potrzeb. W artykule omÛwiono koncepcjÍ wielowymiarowych struktur danych oraz przedstawiono, zbudowany wg koncepcji autorki, sformalizowany wielowymiarowy model danych podstawowej struktury hurtowni danych, czyli kostki OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Przedstawiono rÛwnieø wyzwania stojπce aktualnie przed wspÛ≥czesnymi hurtowniami danych w zakresie ich eksploracji i odkrywania z nich wiedzy. Publikacja zawiera takøe propozycjÍ innowacji i przewiduje powstanie nowej generacji hurtowni danych rozwiπzujπcej problemy zarzπdzania przedsiÍbiorstwem w warunkach niepewnoúci. Wprowadzenie We wspÛ≥czesnym, dynamicznie zmieniajπcym siÍ úwiecie, pozycja przedsiÍbiorstwa jako jednostki funkcjonujπcej w zmieniajπcym siÍ otoczeniu jest wysoce zagroøona. W erze globalizacji rosnπca konkurencja miÍdzy firmami wymusza na nich nieustannπ obserwacjÍ i analizÍ zachodzπcych zmian oraz szybkπ reak- Nr 4/2007(4) W S P Ó £ C Z E S N A E K O N O M I A 117 cjÍ wewnπtrz i na zewnπtrz organizacji w celu utrzymania pozycji rynkowej. Cechy dzisiejszego otoczenia gospodarczego to globalizacja, elektronizacja, wirtualizacja i Ñusieciowienieî rynku, konkurencja w kaødym miejscu, w kaødej chwili, z kaødej strony, a takøe gwa≥towny wzrost liczby urzπdzeÒ i systemÛw teleinformatycznych. Zdarzenia i zjawiska gospodarcze rozprzestrzeniajπ siÍ dos≥ownie z prÍdkoúciπ úwiat≥a. Menedøerowie zasypywani sπ ogromnπ iloúciπ danych w wiÍkszoúci dziedzin. PrzedsiÍbiorstwa funkcjonujπ w cyberprzestrzeniach, w ktÛrych czas przesy≥ania informacji i czas podejmowania decyzji jest bardzo krÛtki. Powstaje nowa forma rynku ñ rynek elektroniczny, oraz nowa forma organizacji ñ organizacja wirtualna, a takøe nowa forma spo≥eczeÒstwa ñ globalne spo≥eczeÒstwo informacyjne. Zachodzπce zmiany powodujπ koniecznoúÊ zmian w zarzπdzaniu. Kierunek zmian to koniecznoúÊ zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach.
doi:10.5709/ce.1897-9254.o36 fatcat:7guida2mcbgl3ob6a2ykvkup6m