Fever of Unknown Origin and Visceral Leishmaniasis: a Series of 20 Adult Patients
Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Visseral Layşmanyaz: 20 Erişkin Hastadan Oluşan Olgu Serisi

Hüsnü PULLUKÇU, Nevin TURGAY, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Deniz AKYOL, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Seray ÖZENSOY TÖZ
2018 Flora Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi  
Visceral Leishmaniasis (VL) is a parasitic disease frequently seen in Mediterranean countries, including our country, which still constitute a major public health problem. In this study, it was aimed to investigated retrospectively 20 cases diagnosed with visceral leishmaniasis (VL) among the cases referred from different clinics/centers for further examination to our department due to fever of unknown origin in terms of demographic characteristics, underlying diseases, laboratory, clinical
more » ... atory, clinical data and treatment results between 2007-2017. Adults with chronic systemic diseases are always at risk in endemic regions and VL should be considered in differential diagnosis, particularly in cases of fever of unknown origin. Giriş: Visseral layşmanyaz (VL), ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde sıklıkla görülen, halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden paraziter bir hastalıktır. Bu çalışmada, 2007Bu çalışmada, -2017 yılları arasında başka merkezlerden ileri tetkik amacıyla hastanemiz değişik kliniklerine yönlendirilen, uzun süreli ateş yüksekliği yakınması olan olgulardan yapılan incelemeler sonucu VL tanısı alan 20 olgu demografik özellikler, altta yatan hastalıklar, laboratuvar, klinik veriler ve tedavi sonuçları açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kronik sistemik hastalıkları olan yetişkinlerde endemik bölgelerde her zaman VL riski altındadır ve ayırıcı tanılar arasında özellikle uzun süreli ateş yüksekliği olan olgularda VL akla gelmelidir.
doi:10.5578/flora.66819 fatcat:5pqs4kbsavfvbl5rltrxkw5umi