ANALYSIS OF INACTIVATION PHOSPHATE IONS IN WATER Of DUROWSKIE LAKE
ANALIZA PROCESU INAKTYWACJI JONÓW FOSFOROWYCH W WODZIE JEZIORA DUROWSKIEGO

Piotr Rybacki, Julianna Ratajczak, Ewa Osuch, Andrzej Osuch
2016 Inżynieria Ekologiczna  
STRESZCZENIE W pracy omówiono metodę inaktywacji fosforu w warunkach jeziora przepływowego. Analizie poddano Jezioro Durowskie w Wągrowcu, w którym zastosowano metodę napowietrzania wód oraz strącanie fosforu poprzez dozowanie koagulantu za pomocą aeratora mobilnego. W pracy scharakteryzowano efektywność procesu inaktywacji fosforu. Sprawdzenie stanu ekosystemu Jeziora Durowskiego przeprowadzono na podstawie badań terenowych realizowanych od maja do października 2013 roku. Na podstawie wyników
more » ... arametrów fizyko-chemicznych dokonano oceny jakości wód jeziora. Analiza wyników wykazała poprawę stanu jakości wód. ABSTRACT The paper discusses the method of inactivation of phosphorus in the lake flow conditions. The analyzed Durowskie Lake in Wągrowiec, which uses the pulverizing aeration method and precipitation of phosphorus by the dosing of coagulant using by a mobile aerator. The paper characterized the efficiency of phosphorus inactivation . Checking the condition of the ecosystem of Durowskie Lake was based on field research carried out from May to October 2013. Based on the results of physico-chemical parameters water quality of the lake was assessed. The analysis of results showed an improvement in water quality.
doi:10.12912/23920629/62844 fatcat:h2nr7mo3engvrnsyol5xkbcsvu