Stress Level and Stress Management in Patients with Arteriovenous Fistula

Derya Atik
2016 Çağdaş Tıp Dergisi  
ÖZET Amaç: Araştırma; arteriyovenöz fistül açılan hastalarda stres düzeyi ve stres yönetim düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, prospektif ve tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan 103 HD hastası örneklemi oluşturdu. Araştırmada veriler; Hasta tanıtım formu, Algılanan Stres Ölçeği, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Stres Yönetimi Alt Ölçeği) ile toplandı. Analiz yöntemi olarak; yüzdelik, ortalama, One Way Anova, regresyon
more » ... alizi yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların, %47.6'sına bir defa arteriyovenöz fistül açılmış, %45.6'sında arteriyovenöz fistül açılmasına bağlı en az bir komplikasyon gelişmişti, en sık görülen komplikasyonlar sırasıyla tromboz, kanama ve stenozdu. Arteriyovenöz fistül komplikasyonu gelişen hastalarda, algılanan stres düzeyi daha yüksek bulundu ancak stres yönetim düzeyleri daha düşüktü. Bir defa arteriyovenöz fistül açılanlarda, stres yönetim düzeyi daha yüksek, 2 defa arteriyovenöz fistül açılanlarda algılanan stres düzeyi daha yüksekti. Sonuç: Arteriyovenöz fistüle bağlı komplikasyon gelişiminin hastaların stres düzeyi ve stres yönetimi üzerinde etkili olduğu, arteriyovenöz fistül açılma sayısının ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da stres düzeyi ve stres yönetimi üzerinde kısmen etkili olduğu saptandı. ABSTRACT Aim: This study was conducted in order to determine the stress level and stress management level in patients with arteriovenous fistula operations made. Methods: The study was prospective and descriptive. The sample consisted of 103 hemodialysis patients who met the inclusion criteria for the study. Research Data was collected using the Patient Identification Form, Perceived Stress Scale, and Healthy Lifestyle Behaviours Scale (Stress Management Subscale).
doi:10.16899/gopctd.282811 fatcat:kbprzljclreghddqckbkxgw5q4