Sınav Çizelgeleme Problemi için Çok Amaçlı bir Matematiksel Model ve bir Uygulama

ZEYNEP CEYLAN, Arzu YÜKSEL, Ayşegül YILDIZ, Büşra ŞİMŞAK
2019 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Öz Sınav programlarının hazırlanması üniversitelerde karşılaşılan yorucu, karışık ve zaman alıcı görevlerden biridir. Sınav programı çizelgeleme, derslerin ve görevli öğretim elemanlarının hangi sınav salonunda ve hangi gün/saat diliminde atanmasını ifade eden bir zaman çizelgeleme problemidir. Ancak, çok sayıda ders, öğretim elemanı ve sınav salonunun varlığı problemi daha da karmaşık ve dolayısıyla hataya açık hale getirmektedir. Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
more » ... üstri Mühendisliği Bölümü 2018-2019 Güz yarıyılına ait ara sınav programının hazırlanması için yeni bir hedef programlama modeli geliştirilmiş ve GAMS/CPLEX programında çözülmüştür. Önerilen model, öğretim elemanı atama ve sınav çizelgeleme problemi olmak üzere iki alt problemden oluşmaktadır. Birinci alt problem için amaç, aynı güne atanan başarı oranı %85'ten düşük sınavların mümkün olduğunca uzak zaman dilimine atanmasını sağlayarak öğrencilerin başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. İkinci alt problem için amaç ise öğretim elemanlarının görev yükünü dengeleyerek arzu ettikleri gün ve saat dilimlerinde görev almalarını sağlamaktır. Hedef programı modeli ile hazırlanan sınav çizelgesi, bölüm öğretim elemanı tarafından manuel hazırlanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin resmî web sitesinde yayınlanan mevcut sınav programı ile karşılaştırılmıştır. Her iki amaç fonksiyonu için, hedef programlama modeli ile hazırlanan sınav programının, manuel hazırlanan sınav programına kıyasla daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Geliştirilen model esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle farklı ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilerek etkin bir şekilde kullanılabilir. Abstract The preparation of exam programs is one of the exhausting, complicated and time-consuming tasks encountered in universities. Exam scheduling is a time scheduling problem that expresses which exams and examiners are assigned to which exam room and in which day/time zone. However, the existence of a large number of courses, examiners, and examination rooms makes the problem even more complex and therefore error-prone. In this study, a new goal programming model has been developed and solved by GAMS/CPLEX software in order to prepare the midterm exams for the 2018-2019 Fall Semester of the department of Industrial Engineering at Ondokuz Mayıs University. The proposed model consists of two sub-problems: examiner assignment and exam scheduling. The aim of the first sub-problem is to help students succeed by providing assignment the exams far away as possible which assigned to the same day and have a lower success rate 85 %. The objective for the second sub-problem is to ensure that the examiners take part in the day and time zones they desire by balancing their duty load. The exam scheduling prepared with the goal programming model was compared with the available exam program which was prepared manually by the teaching assistant of department and published on the official website of the Faculty of Engineering of Ondokuz Mayıs University. For both objective functions, it was seen that the exam program prepared with the goal programming model gave better results than the manually prepared exam program. Since, the developed model has a flexible structure and can be used effectively by changing it according to different needs.
doi:10.18185/erzifbed.513981 fatcat:p6fceu37wfa6jheksgtboi6w4u