Pathological Examination of Sentinel Lymph Node Biopsy

Tülay Canda
2017 Nuclear Medicine Seminars  
Öz Abstract Giriş Meme kanserleri kadınlarda görülme sıklığı ve kanserden ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Meme kanserlerinde hastalığın evresini belirlemede aksiller lenf düğümlerinin (ALD) durumu, uygun tedavi protokollerinin seçiminde, sağkalım sürecinin belirlenmesinde en önemli prognostik faktörlerdendir (1). Sentinel lymph node biopsy SLNB is a standardized method with a high accuracy rate, which is currently applied in many centers at the stage of axillary lymph node
more » ... illary lymph node involvement of early stage, clinically node-negative breast cancers. Detailed pathological examination methods are applied to obtain reliable results in terms of metastasis in SLNB. Currently there is no standard protocol for histopathological examination methods. In this article, pathological examination methods are presented with the light of the relevant literature and about 20 years' of our own experience. Pathological examination of the SLNB is performed during the operation and after the operation. Frequently frozen, imprint methods are applied in intraoperative examinations. For the detection of micrometastases and isolated cell metastases in postoperative examination, detailed interval sections and immunohistochemistry are applied. It is the responsibility of the experienced pathologist in every stage, from the arrival of SLNB until the outcome is reported. The pathology report should be clear, understandable, and pathologic staging of metastases should be done correctly. Sentinel lenf düğümü biyopsisi (SLDB), günümüzde daha çok erken evre, klinik olarak nod negatif meme kanserlerinin aksiller lenf düğümü evrelemesinde, birçok merkezde uygulanan doğruluk oranı yüksek, standart bir yöntemdir. SLDB'sinde metastaz yönünden güvenilir sonuçların elde edilmesi için ayrıntılı patolojik inceleme yöntemleri uygulanmaktadır. Günümüzde histopatolojik inceleme yöntemlerine ait standart protokol bulunmamaktadır. Bu yazıda, ilgili kaynakların ışığında, ayrıca yaklaşık 20 yıllık kendi deneyimiz ile birlikte patolojik inceleme yöntemleri sunulmuştur. SLDB'sinin patolojik incelenmesi operasyon sırasında ve operasyon sonrasında olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. İntraoperatif incelemede sıklıkla frozen, imprint yöntemleri uygulanmaktadır. Postoperatif incelemede mikrometastazların, izole hücre metastazlarının saptanması için ayrıntılı kesitlerden aralıklı kesit ve immünhistokimya uygulanmaktadır. SLDB'nin patoloji laboratuvarına ulaştığı andan, sonuç rapor edilinceye dek her aşaması, bu konuda deneyimli patoloji uzmanının sorumluluğundadır. Patoloji raporu net, açık, anlaşılır olmalı, metastazların patolojik evrelendirmesi doğru olarak yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Sentinel lenf düğümü biyopsisi, operasyon sırasında inceleme, operasyon sonrası inceleme, frozen, imprint, immünhistokimya, mikrometastaz, izole hücre metastazı, patolojik N evrelemesi Ya zış maAd re si/Ad dressforCor res pon den ce
doi:10.4274/nts.009 fatcat:tfkhmzf2fra7nficjpyrccyaku