INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢEI

Contenciosul Administrativ
unpublished
FORMATOR: Olga PISARENCO, consilier al Directorului executiv al INJ CHIŞINĂU-2013 2 I. PRELIMINARII Contenciosul administrativ ca instituţie juridică asigură realizarea unor garanţii fundamentale stabilite în Constituţia RM şi are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al
more » ... său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Pornind de la funcţiile contenciosului administrativ, prezentul curriculum este conceput să conţină informaţii cît mai actuale şi utile, necesare şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, în scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai eficient actualul suport normativ, de a înţelege raţiunile reglementărilor legale în cadrul soluţionării cererilor prealabile, precum şi pentru a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică. Prezentul curriculum determină competenţele profesionale necesare bunei organizări a activităţii instanţelor de judecată. Din această perspectivă studiul acestei instituţii este orientat spre familiarizarea cu modificările şi completările care s-au produs în legislaţia contenciosului administrativ, valorificarea întregului potenţial intelectual al audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabili şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti, prezentarea practicii judiciare, inclusiv a practicii CtEDO pentru a fortifica cunoştinţele asimilate, cultivarea spiritului de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.
fatcat:qlhniu23p5etxedec4x7wmh7mi