Hibrit Araçlara Karşı Algı ve Tutumların Değerlendirilmesi: Gelişmekte Olan Ülke Yaklaşımı

Ahmet Refah Torun, Ahmet Batuhan Yiğit
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
The perceptions and attitudes of the society and potential consumers is a major issue to adopt energysustainable product innovations. Current critical issues such as global warming, reducing energy sources and air pollution make it important to understand and manage the diffusion of sustainable transportation vehicles. The transport sector is responsible for more than 14% of harmful gas emissions worldwide and measures should be taken not only by industrialized countries but also the developing
more » ... also the developing countries must take the issue seriously. Industrialized countries are able to investing in fully electric vehicles and its infrastructure through the country. On the other hand, instead of expensive investments in infrastructure for electric vehicles, policies to encourage the usage of hybrid vehicles seems to be a better short term approach for developing countries. This paper reports the results of a case study about the perceptions and attitudes of potential consumers towards hybrid vehicles. A questionnaire survey was conducted with the prep class and 4 th year engineering students. The survey included 154 filled forms of which 149 were taken into analysis. Perceptions about the hybrid vehicles change according to the gender, age, class and income of the participants. An overall environmentally friendly perception and a positive attitude to purchase hybrid vehicles were observed. * Öz Toplumun ve potansiyel tüketicilerin algı ve tutumları enerji açısından sürdürülebilir yeniliklerin geniş kabulü açısından önemli bir konudur. Günümüzde küresel ısınma, azalan enerji kaynakları ve artan hava kirliliği sebebiyle sürdürülebilir ulaşım araçlarının toplumdaki karşılığının anlaşılması ve yönetilmesi önem arz etmektedir. Ulaşım sektörü dünyadaki zararlı gaz salınımlarının %14'ünden fazlasından sorumludur ve bu konuda sadece gelişmiş ülkeler değil gelişen ülkelerin de önlem alması zaruri hale gelmiştir. Gelişmiş ülkeler tamamen elektrikli araçlara ve belirli mesafe aralıklarında ülke çapında yayılmış altyapı yatırımlarına kaynak ayırabilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için yüksek maliyetli bu yatırımlardan ziyade hibrit araç kullanımının özendirilmesi kısa vadede daha mantıklı bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makale, potansiyel tüketicilerin hibrid araçlara yönelik algıları ve tutumlarıyla ilgili bir vaka çalışmasının sonuçlarını bildirmektedir. Hazırlık ve 4. sınıf mühendislik öğrencileri ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma doldurulan 154 anketten 149 tanesini analize dahil etmiştir. ibrit taşıtlara ilişkin algı, katılımcıların cinsiyetine, yaşına, sınıfına ve gelirine göre değişmektedir. Genel olarak çevre dostu bir algı ve hibrid araç satın alma konusunda olumlu bir tutum gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hibrit araçlar, çevre dostu ürünler, tüketici algısı, tüketici tutumu Evaluation of Perception and Attitudes towards Hybrid Vehicles: A Developing Country Approach OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  1695
doi:10.26466/opus.583830 fatcat:4kpfyd4tt5e33psjvo5z4md6xa