Alkaline earth metal ion coordination increases the radical scavenging efficiency of kaempferol

Ling-Ling Qian, Yao Lu, Yi Xu, Zhi-Yin Yang, Jing Yang, Yi-Ming Zhou, Rui-Min Han, Jian-Ping Zhang, Leif H. Skibsted
2020 RSC Advances  
Radical scavenging activity of kaempferol is notably enhanced by Ca(ii) binding.
doi:10.1039/d0ra03249b fatcat:55md43oqzvcz7gg3p7qimx4v2a