Fenite halos of linear carbonatite massifs: identification criteria and determination of geological structure
Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови

S. Shnyukov, I. Lazareva, Yu. Nykanorova
2015 Visnyk. Geology  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна ФЕНІТОВІ ОРЕОЛИ ЛІНІЙНИХ КАРБОНАТИТОВИХ МАСИВІВ: МІНЕРАЛО-ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.В. Митрохиним) Проведено порівняння морфологічних особливостей ореолів фенітизації карбонатитових масивів двох контрастних структурно-морфологічних типів: лінійного
more » ... лінійного -Чернігівський, Дубравинський, Пенченгінський (Український щит, Воронезький кристалічний масив, Єнісейський кряж відповідно) та центрального -Альньо, Турій мис (Балтійський щит). Встановлено, що на противагу ізометричним фенітовим ореолам масивів центрального типу, ореоли фенітизації лінійних масивів зазвичай характеризуються нерівномірною потужністю (аж до фрагментарності проявлення) та морфологічною асиметрією, яка найкраще виражена у випадку пологого падіння карбонатитових тіл. Досліджено геохімічні особливості наскрізних акцесорних мінералів (циркон, апатит, сфен) із зональних фенітових ореолів масивів лінійного типу. Встановлені закономірності розподілу елементів-домішок у акцесорних цирконах з утворень фенітового ореолу Чернігівського карбонатитового масиву можуть розглядатися як критерій для віднесення досліджуваних метасоматитів до фенітової групи. Особливості розподілу елементів-домішок в апатитах та сфенах з порід фенітових ореолів дозволяють ідентифікувати типи контрастних за складом вихідних порід, оцінити ступінь їхнього перетворення, а також чітко ілюструють конвергенцію композицій новоутворених акцесорних мінералів. Одержані результати підтверджують доцільність використання даних мікроелементного складу найбільш розповсюджених акцесорних мінералів фенітових ореолів у складі комплексу прогнозно-пошукових критеріїв, що дає можливість: уточнення їх морфології, встановлення та картування зональності, оптимізації номенклатури фенітів. Ключові слова: карбонатити, фенітизація, елементи-домішки, акцесорні мінерали, циркон, апатит, сфен, Український щит, Балтійський щит, Єнісейський кряж, Воронезький кристалічний масив.
doi:10.17721/1728-2713.68.05.26-31 fatcat:kepszu2rjzdmjd2reatkn4i7ei