G20 ÜLKELERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ETKİNLİĞİNİN DENGELİ PERFORMANS AĞIRLIKLARI VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mihrac KUPELI, İhsan ALP
2018 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Öz Yenilenebilir enerji son yıllarda sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile ilgili çalışmalarda çok fazla kullanılan bir terim olmuştur. Bu çalışmanın amacı G20 ülkelerinin yenilenebilir enerji performansını veri zarflama analizi (VZA) ve dengeli performans ağırlıkları yöntemiyle ortaya koymaktır. VZA performans ölçümü için kullanılan parametrik olmayan ve güçlü bir tekniktir. VZA'da girdi ve çıktı ağırlıklarının belirlenmesi çalışmanın sonucunu büyük ölçüde değiştirebilecek önemli bir aşamadır.
more » ... emli bir aşamadır. Ağırlıkların belirlenmesinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada klasik CCR yöntemi ve Alp (2016) tarafından geliştirilen girdi ve çıktılar arasındaki korelasyonlar kullanılarak hesaplanan dengeli performans ağırlıkları yöntemi kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizde girdi olarak enerji yoğunluğu ve işgücü, çıktı olarak kişi başı milli gelir, CO2 emisyon miktarı ve yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen elektriğin toplam üretilen elektrik miktarı içindeki yüzdesi kullanılmıştır. CCR sonuçlarında 7 ülke, korelasyonlar yardımıyla hesaplanan dengeli ağırlıklar kullanılarak yapılan analiz sonucunda ise 1 ülke etkin olmuştur. Dengeli ağırlıklar modeliyle yapılan analiz sonuçlarının klasik modele göre daha ayırıcı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. A b s t r a c t Renewable energy has been a too much used term for sustainable development and environmental studies in recent years. The aim of this study is to reveal the renewable energy performance of the G20 countries by means of data envelopment analysis (DEA) and balanced performance weights. DEA is a nonparametric and powerful technique which is used for performance measurement. Determining the input and output weights in DEA is an important step that can greatly change the result of the study. Several methods have been developed to determine the weights. In this study, balanced performance weights method, that is developed by Alp (2016) and calculated by using the correlations between inputs and outputs, and the classical CCR method are used and the results are compared. In the analysis, energy intensity and labor force are used as input, and per capita national income, CO2 emission amount and the percentage of electricity generated by renewable energy sources in total electricity generated are used as output. According to the CCR results 7 countries are effective, and 1 country is effective in the result of analysis using balanced weights calculated with the help of correlations. It has been observed that the results of the analysis made with the balanced weights model give more discriminating results than the classical model.
doi:10.18092/ulikidince.353903 fatcat:afktfacdlzg3hkkfgjx7utegou