Commentary Tradıtıon Of Classıcal Turkısh Lıterature And Şerh-i Belagat Of Hacı İbrahim Efendi

Abdülkadir DAĞLAR
2007 Turkish Studies  
ÖZET Türk edebiyatının İslâm medeniyeti içindeki seyri sırasında Türkçe, Arapça, Farsça yüzlerce şerh eseri kaleme alınmıştır. Asırlar boyunca Türk medreselerinde temel Arapça belâgat kitapları asıllarından okutulmuş; sayıları birkaçı geçmeyen şerh niteliğindeki Türkçe belâgat kitapları ise klâsik tedris hayatında hak ettikleri ilgiyi bulamamıştır. Tanzimat döneminde açılan modern tarzda mekteplerin müfredatındaki belâgat derslerinde okutulmak üzere klâsik ve modern usullerle pekçok Türkçe
more » ... pekçok Türkçe belâgat eseri telif edilmiş; bu konuyla ilgili eski-yeni minvalinde hareketli bir tartışma ortamı oluşmuştur. Ahmed Cevdet Paşa'nın Mekteb-i Hukuk'ta verdiği belâgat dersi notları Belâgat-ı Osmâniyye adıyla kitaplaştırılmıştır. Aynı mektepte onun halefi olan Hacı İbrâhim Efendi ise klâsik belâgat çerçevesinde kaleme alınmış bu kitabı genişçe açıklayarak okutmuş, bu ders notlarını da Şerh-i Belâgat ismiyle neşretmiştir. Anahtar Kelimeler: şerh, belâgat, Ahmed Cevdet Paşa, Hacı İbrahim Efendi, Şerh-i Belâgat COMMENTARY TRADİTİON OF CLASSİCAL TURKİSH LİTERATURE AND ŞERH-İ BELAGAT OF HACI İBRAHİM EFENDİ ABSTRACT Many commentary books were written in Turkish, Arabic and Persian in classical Turkish literature. Rhetoric books were read from original books for years, a few of commentary books of rhetoric books that translated to Turkish weren't taken an interest. Many Turkish rhetoric books were written when modern schools started to educate in the years 1839-1876 in Ottoman history. That caused an arqument on modern and classic. The information on rhetoric, that taught by Ahmed Cevdet Paşa in Mekteb-i Hukuk, was written in a book called Belagat-ı Osmaniyye. Succesor of Ahmed Cevdet Paşa, Hacı İbrahim Efendi commented this book and published his commentary book with the name of Şerh-i Belagat.
doi:10.7827/turkishstudies.63 fatcat:pdpzg7v4azb5nf7gqvtfhfk2zy