Evaluation of P Wave Dispersion for Prediction of Atrial Fibrillation and Corrected QT Interval Dispersion, Tp-e Interval, Tp-e/Corrected QT Ratio for Prediction of Ventricular Arrhythmic Events in Patients with Cardiac Syndrome X

Mustafa Yılmaz, Ziya Gökalp Bilgel, Cihan Altın, Hakan Güllü, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
2019 Medeniyet Medical Journal  
Aim: Even though it is well known that major adverse cardiac event rates elevate in cardiac syndrome X (CSX) patients, it is not clearly known whether the risk of atrial fibrillation (AF) and ventricular arrhythmia (VA) is elevated or not. The purpose of this study was to evaluate AF and VA risks. Therefore, P wave dispersion (PWD), an indicator of development of AF; and corrected QT interval dispersion (CQTD), Tp-e interval, Tp-e interval/corrected QT ratio, which demonstrate the risk of
more » ... e the risk of development of VA, were assessed in CSX patients. Methods: The study was realized as a retrospective trial. A total of 298 subjects (155 CSX patients, 143 controls) were examined. PWD, CQTD, Tp-e interval, Tp-e interval/corrected QT ratio were calculated and compared between both groups. Results: PWD, CQTD, Tp-e interval, Tp-e interval/corrected QT ratio values were elevated in CSX patients compared to the healthy subjects (p=0.003, p<0.001, p<0.001 and p<0.001 respectively). Conclusion: Based on these outcomes it may be thought that CSX patients have increased atrial and ventricular repolarization abnormalities compared to normal population. Furthermore, our results may indirectly indicate that patients with CSX have increased risk of AF and VA. ÖZ Amaç: Kardiyak sendrom X'li (KSX) hastalarda kardiyovasküler istenmeyen olayların sıklığının fazla olduğu iyi bilinmesine rağmen, atriyal fibrilasyon (AF) ve ventriküler aritmik olay riskinin artıp artmadığı net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, bu riskleri değerlendirmektir. Bu amaçla AF gelişme riskini gösteren P dalga dispersiyonu (PDD) ve ventriküler aritmik olayların gelişme riskini gösteren düzeltilmiş QT interval dispersiyonu (DQTD), Tp-e interval ve Tp-e interval/düzeltilmiş QT oranı KSX'li hastalarda ölçülerek değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışma geriye dönük olarak gerçekleştirildi. Toplam 298 birey (155 KSX'li hasta, 143 kontrol) çalışmaya dahil edildi. PDD, DQTD, Tp-e interval ve Tp-e/düzeltilmiş QT interval oranı her iki gruptada hesaplandı ve karşılaştırıldı. Bulgular: PDD, DQTD, Tp-e interval ve Tp-e interval/düzeltilmiş QT interval oranı değerlerinin KSX'li hastalarda sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görüldü (p=0,003, p<0,001, p<0,001 ve p<0,001 sırasıyla). Sonuç: Bu sonuçlara göre atriyal ve ventriküler repolarizasyon anormallikleri KSX'li hastalarda normal popülasyondan daha yüksek olabilir. Bu sonuçlar bize dolaylı olarak AF ve ventriküler aritmik olay sıklığının KSX'li hastalarda daha fazla olacağını düşündürebilir. Anahtar kelimeler: Kardiyak sendrom x, elektrokardiyogram, repolarizasyon anomalisi
doi:10.5222/mmj.2019.69009 fatcat:sy5xrmpiqfdq7lpgfvxenqkklm