Mokslo ir technikos pažangos poveikio socialinei ir ekonominei raidai statistinis įvertinimas

J. Martinavičius
1990 Ekonomika  
MOKSLO IR TECHNIKOS PAŽANGOS POVEIKIO SOCIALINEI IR EKONOMINEI RAIDAI STATISTINIS ĮVERTINIMAS J. M ART I N A V I CIU S Socialinės ir ekonominės raidos tyrinėtojai neapsIema be sąvokos "mokslo ir technikos pažanga" (MTP), kuria paprastai išreiškiama visuma tarpusavyje glaudžiai susijusių intensyvaus vystymo veiksnių. Matuoj ant tai, ka~. išreiškiama šia sąvoka, būtina išsiaiškinti mokslo ir technikos, kaip ekonominių veiksnių, funkcionavimo ypatybes, jų veikimo mechanizmą bei naudojimo
more » ... naudojimo racionalumą. Gausūs ekonominio augimo, mokslo ekonomikos, mokslinio ir techninio potencialo tyrimai patvirtina MTP statistinio įvertinimo problemiškumą, kadangi ši sąvoka sujungia ne tik ekonominės, bet ir techninės bei socialinės sferų elementus, išryškina jos struktūrinį sudėtingumą ir daugiaprasmiškumą. Paprastai MTP statistiškai turėtų būti įvertinama laikantis šių pagrindiniais bruožais įgyvendinančių sisteminės analizės bei sintezės principus etapų: -atliekama MTP sąvokos struktūrizacija: išskiriamos svarbiausios šio supratimo struktūrinės dalys ir jų elementai; -konstruojama rodiklių sistema, visapusiškai atspindinti struktūri zacijos išryškintus aspektus bei įgyvendinanti konkretaus tyrimo tikslus; -atliekami matavimai, kurie su įvairių agregavimo procedūrų pagalba leidžia statistiškai įvertinti skirtingas tiriamo proceso būsenas. MTP statistinio įvertinimo praktika rodo, kad metodologiškai pagrįsto perėjimo nuo MTP sąvokų sistemos prie jos įvertinimo procedūrų kol kas nėra, kadangi dar neišaiškintas negamybinių mokslo, švietimo sistemų elementų tapimo svarbiausiais ekonominės ir socialinės raidos veiksniais mechanizmas. MTP išteklių įsitraukimo į ekonominių santykių sistemą dėsningumų neapibrėžtumas sunkina visus MTP matavimus, o dėl to savo ruožtu sunkiau MTP planuoti bei valdyti išteklių kaupimą, pritaikymą ir naudojimą. Mūsų nuomone, dabartiniame MTP statistinio įvertinimo etape neblogų rezultatų galima gauti detalizuojant jungtį "MTP ištekliai -MTP rezultatai" Tokio tyrimo realizavimo galimybes aptarsime plačiau, logiškai pagrįsdami svarbiausių MTP sudedamųjų dalių poveikio socialinei ir ekonominei raidai įvertinimo galimybes. Vienas iš svarbiausių struktūrinių pjūvių, detalizuojant MTP .sąvoką išskiria šiuos tyrimo aspektus: ' -išty~klinį, kai fiksuojama tiek išskirtų MT.P komponentų, tiek ir juos sudarancIŲ elementų apimtis. Pavyzdžiui, mokslinių tyrimų lygiui charakterizuoti naudojami tokie rodikliai: įvairių kategorijų mokslo darbuo-!ojų skaičius, naudojamų prietaisų, įrengimų kiekis, vertė, išlaidų dydis lr pan.; -re.zuItatyvumo: MTP suprantama kaip procesas, kuriam vykstant konkrečIŲ MTP komponentų ar elementų poveikis nulemia efektą. Efektas gali būti ekonominis, socialinis, techninis ir pan.
doi:10.15388/ekon.1990.16259 fatcat:kza3x5im2na7zn5kry347x7joa