Multilayer Cotton Fabrics Porosity and its Influence on Permeability Properties
english

Klara Kostajnšek, Krste Dimitrovski
2013 Tekstilec  
Izvleček Bombažne tkanine imajo poleg mehkega otipa in dobre vpojnosti tudi dobro toplotno prevodnost, prepustnost zraka in dihalnost. Z večanjem odprte površine enoplastnih tkanin se praviloma povečujejo tudi njihova zračna prepustnost, prepustnost vodne pare in toplotna prevodnost, vendar se slabša zaščita pred UV-žarki, ki je pomembna zlasti za poletna oblačila. Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv konstrukcije večplastnih bombažnih tkanin na lastnosti, povezane s poroznostjo: toplotno
more » ... ostjo: toplotno upornost (R cT ), upor prehodu vodne pare (R eT ), prepustnost za UV-žarke (UZF) in zračno prepustnost (ZP).V ta namen so bile iz bele, modre in črno obarvane preje fi noče 8 × 2 tex stkane dvovotkovne, dvojne in enoplastne bombažne tkanine v gostoti 40 niti/cm v smeri osnove in 60 niti v smeri votka, pri čemer je bila upoštevana tudi barvna razporeditev preje v tkaninah. Raziskava je pokazala, da imajo najoptimalnejšo konstrukcijo večslojne dvovotkovne in dvojne tkanine. Za raziskovane tkanine obstaja pozitivna korelacija med poroznostjo tkanin in njihovo zračno prepustnostjo oziroma faktorjem UZF ter negativna korelacija med poroznostjo tkanin in njihovo toplotno prevodnostjo oziroma prepustnostjo vodne pare. Korelacija med izračunanim številom por posameznih vzorcev kot pomembnim dejavnikom poroznosti in raziskanimi prepustnostnimi lastnostmi (toplotno upornostjo, uporom prehodu vodne pare, prepustnostjo UV-žarkov in zračno prepustnostjo) je bila večja od korelacije med samo poroznostjo vzorcev in omenjenimi prepustnostnimi lastnosti. Ključne besede: večplastne tkanine, konstrukcija tekstilij, zračna prepustnost, prepustnost vodne pare, toplotni upor, UV-prepustnost Abstract Apart from their soft feel and good water absorbency, cotton fabrics are also characterised by good heat conductivity, air permeability and breathing. By increasing the open surface of one-layer fabrics, their air and water vapour permeability and heat conductivity should increase as well, whereas the protection against UV rays, on the other hand, which is especially important for summer clothes, decreases. The aim of the research was to establish the infl uence of multilayer cotton fabric constructions on the properties connected with porosity, i.e. heat resistance (R cT ), water vapour resistance (R eT ), UV permeability (UPF) and air permeability (AP). One layer, two-weft and double cotton fabric constructions were woven from white, blue and black yarn with fi neness 8 × 2 tex, warp density 40 ends/cm and weft density 60 picks/cm, taking into consideration the colour distribution of yarns in the fabrics as well. The research results showed that the most optimal construction characterises multilayer two-weft and double fabrics. Among the studied fabrics, a positive correlation was established between the porosity of fabrics and their air permeability or UPF, respectively, and a negative correlation between the porosity of fabrics and their heat conductivity or water vapour permeability, respectively. The correlation between the calculated number of pores of individual samples, as an important factor in porosity, and the studied permeability properties (i.e. heat
doi:10.14502/tekstilec2013.56.335-344 fatcat:7nxpwpdnkffsljkxmtlqcsjbxm