Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки

О.В. Левченко
2018 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, Житомир КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У статті обґрунтовано концептуальний підхід до формування системи забезпечення інформаційної безпеки як складової загальнодержавної системи забезпечення воєнної безпеки. Визначено мету, завдання і функції та розроблено принципи побудови даної системи. З позицій системного підходу запропоновано її базову структуру, що складається з функціональних підсистем.
more » ... них підсистем. Окреслено призначення і завдання кожної підсистеми. Ключові слова: мета, завдання, функції, принципи побудови, система забезпечення інформаційної безпеки. Вступ Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Вивчення досвіду підготовки та ведення Російською Федерацією гібридної агресії проти України показує, що інформаційна складова на всіх етапах конфлікту є визначальною [1]. Завдяки потужним антиукраїнським інформаційним операціям Росії значною мірою вдалося досягти своїх цілей. Результативно протидіяти ворожим інформаційним операціям, спрямованим проти об'єктів держави та її Збройних Сил, і проводити власні активні заходи впливу можливо, створивши ефективну систему забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ) у складі системи забезпечення воєнної безпеки держави (СЗВБД). Отже, проблема наукового супроводження формування СЗІБ у воєнній сфері є важливим науковим та прикладним завданням. Аналіз останніх досліджень і публікацій за визначеною темою [2-7] показав, що проблемі наукового супроводження СЗІБ у воєнній сфері приділяється значна увага. Вітчизняні дослідження стосуються всіх без винятку аспектів функціонування системи: від питань виявлення деструктивного інформаційно-психологічного впливу до рекомендацій щодо організації та проведення заходів протидії інформаційним загрозам (ІЗ). Проте в них означені проблеми, як правило, розглядаються в цілому без достатньої деталізації. Найбільш ґрунтовні розробки щодо концептуальних основ побудови СЗІБ у воєн-ній сфері містяться в роботах [6-7], але на сьогодні в нових умовах функціонування сектора безпеки й оборони держави вони потребують коригування і конкретизації. Таким чином, незважаючи на значну увагу наукової спільноти до питань забезпечення інформаційної безпеки держави та її Збройних Сил, на цей час продовжують залишатися недостатньо глибоко дослідженими питання обґрунтування напрямів формування СЗІБ у загальній СЗВБД. Метою статті є обґрунтування мети, завдань, функцій і принципів побудови СЗІБ як складової загальнодержавної системи забезпечення воєнної безпеки. Виклад основного матеріалу Аналіз іноземного досвіду щодо захисту інформаційної інфраструктури держави від зовнішнього інформаційного впливу на власне населення і особовий склад збройних сил свідчить, що багатьма країнами світу створені національні системи інформаційної безпеки, причому в провідних державах, які розглядають інформаційну безпеку виключно з позицій системного підходу, такі системи мають загальні ключові ознаки: ієрархічність побудови; управління та координація діяльності структурних підрозділів системи на найвищому державному рівні; наявність спеціально створеного керівного органу системи; чітка організація взаємодії між складовими.
doi:10.30748/nitps.2018.30.01 fatcat:mfngxo5a4jetxiibkajatvt6ju