Profilaktyka nadciśnienia tętniczego

Małgorzata Wojciechowska, Izdebska Ewa
2014 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Streszczenie Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, polegającą na okresowym lub stałym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej prawidłowych wartości 140/90 mmHg. Szacuje się, iż w Polsce nadciśnienie tętnicze dotyczy 20% dorosłej populacji, na świecie 25%. Nieleczone, prowadzi do uszkodzenia nerek, układu krążenia oraz powikłań ze strony układu nerwowego. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy chorych na temat własnej choroby oraz zwrócenie
more » ... y oraz zwrócenie uwagi na znamienny wpływ diety, ruchu oraz samokontroli w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zastosowaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono na terenie Przychodni Lekarskiej CePeLek w Warszawie. W badaniu wzięło udział 50 osób, w tym 22 mężczyzn i 28 kobiet. Przeprowadzone badanie ukazało niedostateczny stan wiedzy na temat własnej choroby. Chorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat swojego schorzenia, jak również na temat działań profilaktycznych, które pozwoliłyby na ustrzeżenie się przed następstwami choroby. Zasób wiadomości na temat choroby zależy w dużej mierze od płci, wieku ankietowanych, wykształcenia i czasu trwania choroby. Dowodzi to, iż istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia działań edukacyjnych. Głównym celem edukacji jest uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo--naczyniowych. Wnioski: Istotne wydaje się wprowadzenie, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, długotrwałego programu edukacyjnego dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Adres do korespondencji: Małgorzata Wojciechowska, Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, Abstract Arterial hypertension is among the most common civilization diseases, consisting in periodical or constant elevation of arterial blood pressure above the normal value of 140/90 mmHg. It is estimated that in Poland arterial hypertension affects 20% of the adult population, and 25% worldwide. Untreated hypertension leads to damage of the kidneys, cardiovascular system, and complications on the part of the nervous system.
doi:10.5604/20834543.1132038 fatcat:3vndgvafxnalfembbnfcwdhiou