ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM BİÇİMLERİ KAVRAMLARINA YÖNELİK ALGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA TESPİTİ

Yusuf İNEL
2016 Journal History School  
Öz Bu araştırmanın amacı, meslekler konusuna yer vermiş Sosyal Bilgiler ders kitaplarında adı geçen meslekler ve diğer bazı meslekler hakkında yedinci sınıf öğrencilerinin algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Niğde ili merkez ilçesinde bulunan 6 ortaokul ve merkez ilçeye bağlı 2 köy ortaokulu olmak üzere toplam 8 devlet okulunda
more » ... let okulunda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. Teste anahtar kavram olarak verilen 10 meslek yansıtılmıştır. Test, 8 okuldan 610 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde kelime ilişkilendirme testinde (KİT) belli kesme noktası aralıklarıyla oluşmuş kavram ağları ve frekans-yüzde tabloları kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda öğrencilerin verilen meslekler hakkında yeterli düzeyde bilgi biliyor oldukları görülmüştür. Verilen mesleklerle ilgili kavram yanılgılarının olmadığı ve bunun yerini uzak ilişkilendirmelerin aldığı görülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre, kendisi ile ilişkilendirilen kavramlar arasında uzak ilişkilendirmeler bulunan mesleklere öncelik verilmesi, çeşitli meslek grupları ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi, kitapların bu konuyla zenginleştirilmesi ve mesleklerin tanıtımının arttırılması bu araştırmanın önerileri olarak sunulmaktadır. Abstract The aim of this study is to reveal the perceptions of seventh grade students about occupations and some other occupations mentioned in the social studies textbooks which included occupations. One of the methods of qualitative research, the phenomenological model was used in the study. The study group of the study consists of seventh grade students studying in 8 public schools, including 6 secondary schools in central district of Niğde and 2 village secondary schools in central district in the 2016-2017 academic year. The word association test was used as data collection tool in the research. The test is reflected in 10 occupations given as key concepts. The test was applied to 610 seventh grade students from 8 schools. In the analysis of the data were used in the word association test concept networks formed at certain cut-off 1 Bu araştırma, araştırmanın birinci yazarının yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir.
doi:10.14225/joh997 fatcat:qepk6vvgavaibdejkbdegdghdm