Method of functioning of intelligent agents, designed to solve action planning problems based on ontological approach

Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Petro Pukach, Miroslava Vovk, Dmytro Ugryn
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Досліджується застосування онтологій для задачі планування дій інтелектуальних агентів у слабкоструктурованих предметних областях. Використовуючи мову запитів до онтологій, будується простір станів, в якому функціонує інтелектуальний агент. Для зменшення розмірності простору використано оцінку до джерел інформації, на основі яких будується онтологія. Здійснено апробацію функціонування інтелектуального агента в області матеріалознавства Ключові слова: онтологія, інтелектуальний агент,
more » ... й агент, опрацювання природної мови, концепт, простір станів, планування дій Исследуется применение онтологий для задачи планирования действий интеллектуальных агентов в слабоструктурированных предметных областях. Используя язык запросов к онтологиям, строится пространство состояний, в котором функционирует интеллектуальный агент. Для уменьшения размерности пространства использована оценка источников информации, на основе которых строится онтология. Осуществлена апробация функционирования интеллектуального агента в области материаловедения Ключевые слова: онтология, интеллектуальный агент, обработки естественного языка, концепт, пространство состояний, планирование действий UDC 004.89
doi:10.15587/1729-4061.2017.103630 fatcat:4ouhxdawg5cdrduyajzwy6riyy