Розсіяний склероз і вагітність
Multiple sclerosis and pregnancy

О.М. Бараненко, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро
2020 Ukrainian Medical Journal  
Розсіяний склероз і вагітність Розсіяний склероз (РС) вражає переважно жінок репродуктивного віку. Дані, що підтверджують зниження активності захворювання в період вагітності, а також ефективність хворобо-модифікуючої терапії сприяли тому, що все більше жінок з РС розглядають можливість вагітності. Це приводить до того, що неврологи все частіше стикаються з проблемами, пов'язаними з вагітністю пацієнток із РС, включаючи контрацепцію, фертильність, рецидиви в період вагітності та після пологів,
more » ... та після пологів, безпеку дитини, а також грудне вигодовування. Накопичені дані дозволяють лікарю і жінці з РС прийняти інформоване рішення. Ключові слова: розсіяний склероз, вагітність. Вступ Розсіяний склероз (РС) -аутоімунне захворювання централь� ної нервової системи, яким вражені >2,5 млн осіб у світі (����� ����� in M.T. et ��., 2019). �ахворювання вража� �ереважно жінок і най� ). �ахворювання вража� �ереважно жінок і най� частіше �очина�ться в ре�родуктивному віці, що робить цей �е� ріод особ ливо важливим ета�ом для ухвалення рішення �ро лікування. Дані, що �ідтверджують зниження активності за� хворювання в �еріод вагітності (D'Hooghe M.B. et ��., 2010), а також ефективність хворобо�модифікуючої тера�ії (ХМТ) с�рияють тому, що все більше жінок з РС розглядають можливість вагітності (Houtchens M.K. et ��., 2018a; . Саме тому неврологи все частіше стикаються з �роблемами, �ов'язаними з вагітністю �аці�нток із РС, включаючи контраце�цію, фертильність, рецидиви в �еріод вагітності та �ісля �ологів, без�еку дитини, а також грудне виго� довування. Оскільки більшість методів лікування захворювань (ХМТ) �роти�оказані в �еріод вагітності, важливо розуміти, з одно� го боку, ризик, �ов'язаний із �ри�иненням лікування, з іншогоможливі терміни зачаття і ризики для дитини (Mont��b�n X. et ��., 2018). Мета роботи -надання актуальної інформації лікарям, які займаються лікуванням жінок із РС, що �ланують вагітність, або вже вагітних, на основі огляду найостанніших даних, що стосують� ся контраце�ції, вагітності, �ісля�ологового �еріоду �ри РС, для �рийняття обґрунтованого рішення.
doi:10.32471/umj.1680-3051.138.184032 fatcat:ectwdbwjb5cdnlv3pydocuxlly