Korelacione jednačine za određivanje koeficijenata prelaza toplote sa usamljene sferne površine pri prirodnom i prinudnom strujanju vazduha

Tomislav Simonović, Miloš Mihailović, Branislav Jaćimović, Miloš Ivošević, Ioan Laza
2017 Procesna tehnika  
U praksi se često javlja potreba da se odrede toplotni gubici sa sfernih površina(lopta ili kalota) u okolnu struju vazduha. Sferni rezervoari, polusferni poklopci i danca rezervoara i sl. se dosta često sreću u procesnoj industriji. Jednačine za određivanje koeficijenta prelaza toplote su često komplikovane i zahtevaju veliki broj računskih operacija kao i poznavanje termofizičkih svojstava fluida, u najvećem broju slučajeva vazduha, koja zavise od temperature. U radu su prikazane korelacione
more » ... kazane korelacione jednačine za određivanje koeficijenta prelaza toplote sa usamljene sferne površine pri prirodnom i prinudnom strujanju vazduha. Date korelacione jednačine odnose se samo na vazduh i ne zahtevaju iznalaženje termofizičkih svojstava, a zavise samo od geometrije odnosno prečnika sfere, temperaturske razlike površine sfere i okolnog vazduhakao i brzine strujanja vazduha preko sfere. Pomenute jednačine su dobijene na osnovu, u inženjerskoj praksi često korišćenih i proverenih jednačina za Nuseltov broj, koje su najčešće citirane u relevantnoj stručnoj literaturi kao što su priručnik VDI Heat Atlasi priručnik Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik autoraRecknagel i Sprenger.
doi:10.24094/ptk.017.30.1.309 fatcat:bd2wirb6xjcgfhmzwnfexlzlrm