La cognificació de l'art

Gerard Vilar Roca
2018 Quaderns de Filosofia  
Resum: Amb el terme "cognificació" , un mot pres en préstec de l'argot de la Intel . ligència Artificial, designo alguns dels processos pels quals les obres d'art han anat convertint-se cada cop més en dispositius per a la generació de coneixement. En particular, d'una banda, es tracta en aquest article dels fenòmens d'artificació d'objectes reals, com és el cas de la caixa de sabates de Gabriel Orozco, fenòmens que es remunten als ready-mades de Duchamp i que es generalitzen en el darrer mig
more » ... en el darrer mig segle, i, de l'altra, el fenomen de les pràctiques d'investigació artística que s'han generalitzat en els darrers quinze anys, fenomen que alhora és d'artificació de la recerca. Aquests fenòmens de cognificació, que alhora són d'artificació estètica en sentit fort, plantegen el problema d'en què consisteix de fet la transformació de quelcom en un dispositiu cognitiu artístic. Per aclarir-ho es discuteixen algunes idees de Kant, de Danto i de Deleuze. Abstract: With the term "cognification", a word borrowed from the jargon of Artificial Intelligence, I designate some of the processes by which works of art have increasingly become devices for the generation of knowledge. In particular, on the one hand, this article deals with the phenomena of artification of real objects such as the shoe box of Gabriel Orozco, phenomena that go back to Duchamp's readymades and which are widespread in the last half century, and, on the other hand, the practices of artistic research that have become widespread in the last fifteen years, a phenomenon that is at the same time an artification of research. These phe-1 Aquest text va ser presentat el 17 de març de 2018 al XXII Congrés Valencià de Filosofia celebrat a la Universitat d'Alacant. Forma part dels resultats del projecte de recerca FFI2015-64138-P "Generating Knowledge in Artistic Research. A Meeting Point of Philosophy, Art, and Design".
doi:10.7203/qfia.5.2.12207 fatcat:3b4tfelsirbmdkjtf3wkjv4td4