A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS IN AZERBAIJAN MEDIA ORGANIZATIONS

Ali Bülent Kutvan
2014 AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology  
Social/organizational and political/managerial ethics continue to be one of the most prominent predicaments of our time. Recent advances in information technologies have allowed easier and faster access not only to technical and production, but also social, cultural and ethical information, viewpoints and assessments by the public at large -without the scrutiny of a centralized administration. This ongoing process has paved the way for a new people---oriented ethics to emerge, while,
more » ... , while, underlining the importance of such concepts as human rights, equality and freedom. Managerial ethics' sphere of influence is not limited to the business world. It is, in fact, concerned with every aspect of social life. In this regard, it functions at the core of socio---economic process in creating public benefit while solving/preventing problems. How managerial ethics, as an applied field, can be implemented within a methodology in organizational process, and how to solve the problems that may arise along the way is an important field in modern administrative sciences. It is of special importance that, the media organizations, commonly referred to as the fourth power in democratic societies, have an internal system of governance driven by managerial ethics and its practices. ÖZET İçinde yaşadığımız çağın en önemli sorunsallarından biri gerek siyasal / yönetsel alanda gerekse toplumsal / örgütsel alanda etik'tir. Günümüzde özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiği aşama, sadece teknik ve üretime yönelik bilgilerin değil, aynı zamanda, merkezi otoriteler tarafından denetlenemeyen bir şekilde sosyal, kültürel ve ahlaki bilgi ve değerlendirmelerinde çok hızlı bir şekilde iletilmesine olanak sağlamıştır. Bu süreç, insan odaklı evrensel bir ahlakın gelişmesine ve insan hakları, eşitlik ve özgürlük kavramlarının önemini yeniden tüm insanlığın gündemine taşımaktadır. Yönetsel etik, iş yaşamının (çalışanlardan tüketicilere) yanı sıra bütün toplum kesimlerini ve çevreyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, yönetsel etik, toplumsal boyutta sosyo---ekonomik süreçte karşılaşılan sorun ve çelişkileri çözmede ve/veya önlemede kamusal yarar açısından önemli bir işleve sahiptir. Bir uygulamalı etik alanı olan yönetsel etik'in örgütsel süreçlerde metodolojik bir program dahilinde nasıl uygulanacağı, uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunları ve bu sorunların nasıl ve hangi yöntemler ile çözülebileceği çağdaş yönetim bilimi için önemli bir uygulama alanıdır. A Research On Managerial Ethics in Azerbaijan Media Organizations A. B. KUTVAN http://www.ajit--e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=109
doi:10.5824/1309-1581.2014.3.002.x fatcat:btenb3iaqzgixlaehwzme3go64