New to the Republic of Bashkortostan Associations of Class Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941
НОВЫЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АССОЦИАЦИИ КЛАССА PHRAGMITO–MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVAK 1941

Z. B. Baktybaeva, S. M. Yamalov, Ya. M. Golovanov
2016 Izvestiya of Saratov University New Series Series Chemistry Biology Ecology  
doi:10.18500/1816-9775-2016-16-2-197-206 fatcat:6olnwtffpbbvljjwod4ota27fu