CRYOPRESERYATLON OF INFECTİVE LARVAE OF TRICHOSTROGYLUS

Metin Alabay, Zişan Emre, Harun Çerçi
1990 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Trichostrongylus vitrinus cnfcktif lanalarının dondunılarak saklanması Özet: Kil~fları çıkanınıış 3. dönem TrichostronRYlus vitdnus larvalan fizyolojik su içinde sm azotta dondurulmuş ve 249 gün saklannııştır. Çözijldükten sonra canh kalan larva oram % 29.2 olmuştur. Daha sonra larvalar, dondurmanııı enfektivite üzerindeki etkisini saptamak için 5 koyuna oralolarak verilmiştir. Larvalarm enfektivitesi zayif bulunmuştur. Summary: Exsheathed third stage larvae of Trichostrongylus vitrinus
more » ... us vitrinus suspended in physiological sa/ine ıvere {rozen in liquid nitrogen and then stored for 249 days. Ajier thawing, the percentage of surviving larvae ıvas {ound to be 29.2 %. Larvae were then orally trmısmitted to 5 sheep to determine the effect offreezing on ilifectivity. Tlıe infecti!'ity of tlıese larvae ıvas poor.
doi:10.1501/vetfak_0000002196 fatcat:5tuoqohakvckdfykq4qka776qe