Houses, pots and food: the pottery from Maharski prekop in context

Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Mihael Budja
2012 Documenta Praehistorica  
In this paper, we attempt a multiscalar analysis of the Maharski prekop archaeological site, connecting the landscape context, temporal dynamics, and spatial organisation with the composition of the artefact assemblage, the shapes, sizes and technological composition of the pottery, and traces of activities in the form of food residues on pottery. The pottery assemblage from Maharski prekop is characterised by a wide variation in vessels. This can be explained by the non-specialised use of
more » ... ls, where they were deliberately designed to be able to perform a series of different functions, which is supported by the technological analysis of fabrics and the wide range of identified foodstuffs, interesting contexts with an abundance of anthropomorphic figurines are presented and discussed. IZVLE∞EK -V ≠lanku predstavljamo rezultate ve≠nivojske analize najdi∏≠a Maharski prekop na Ljubljanskem barju. Pokrajinske kontekste, ≠asovno dinamiko najdi∏≠a in njegovo prostorsko organizacijo smo povezali s podatki o sestavi artefaktnega zbira, oblikami, velikostjo in tehnolo∏kimi zna≠ilnostmi keramike ter s podatki o sledovih aktivnosti, dokazane z ohranjenimi sledovi hrane v/na lon- ≠enini. Za kerami≠ni zbir z Maharskega prekopa je zna≠ilna velika variabilnost posod. To si lahko razlagamo kot nespecializirano uporabo lon≠enine, kjer so bile posode namenoma oblikovane za celo serijo razli≠nih funkcij, kar so podprle tako tehnolo∏ke analize lon≠arskih mas kot ∏irok razpon prepoznanih vrst ∫ivil.
doi:10.4312/dp.39.24 fatcat:sksqfj2f55glpgt4aoqfeygmuy