POMs nanofibers for the oxidation of 5-HMF with O2

Yiming Li, Yue Li, Xueyan Zhang, Xiaohong Wang
2019 Chinese Science Bulletin (Chinese Version)  
doi:10.1360/tb-2019-0109 fatcat:hc2otrmgwncgbn6aco2hb4ccgm