On an adaptive method of regulator parameters adjustment at discrete time points

В. В. Пічкур, Т. М. Роговченко
2017 Researches in Mathematics and Mechanics  
УДК 519.714 В. В. Пiчкур, Т. М. Роговченко Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка ПРО МЕТОД АДАПТИВНОГО НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ РЕГУЛЯТОРА В ДИСКРЕТНI МОМЕНТИ ЧАСУ В статтi пропонується адаптивний метод налаштування параметрiв стабiлiзуючого регулятора в дискретнi моменти часу. Iдея методу полягає в наступному: в заданi дискретнi моменти часу для регулятора параметричного вигляду ми пiдбираємо параметри керування, якi мiнiмiзують критерiй якостi, що описує вiдстань траєкторiї
more » ... iдстань траєкторiї системи до початку координат. Для цього здiйснюється лiнеаризацiя розв'язку системи за допомогою функцiї чутливостi в околi поточного значення параметру. Для знаходження функцiї чутливостi iнтегрується матричне рiвняння чутливостi. Метод i його модифiкацiї одержуємо за допомогою мiнiмiзацiї квадратичної частини критерiю якостi в поточний момент часу. Розроблений алгоритм застосовується до задачi стабiлiзацiї коливання двох мас. Для цього знаходимо параметричне представлення регулятора, який розв'язує дану задачу. Для проведення обчислювального експерименту розглядаємо випадок залежностi регулятора вiд одного параметру при постiйному часовому кроцi. Результати обчислювального експерименту наводяться в роботi. MSC: 93C40, 93D21. Ключовi слова: адаптивна стабiлiзацiя, параметризацiя керування, функцiя чутливостi . Надiйшла 18.09.2017
doi:10.18524/2519-206x.2017.2(30).135740 fatcat:ji4q2m5fqreq5llq4ie2mamfoy