Micro-effects of surface polishing treatment on microscopic field enhancement and long vacuum gap breakdown

Yu Zhang, Jiancang Su, Xudong Qiu, Rui Li, Liang Zhao, Jie Cheng, Bo Zeng
2016 AIP Advances  
doi:10.1063/1.4962549 fatcat:qt2xckvuwbh35eohab33nvadyi