Сultural practices in the discussion of cultural studies

Olga Kopievska
2019 Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv  
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2'2019 49 УДК 168.522 Копієвська Ольга Рафаілівна, 1 доктор культурології, професор, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв ORCID:0000-0002-4537-4888 okopievska@gmail.com КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ В ДИСКУРСІ CULTURAL STUDIES Мета статтідослідити в контексті зарубіжного та вітчизняного наукового дискурсу тематизацію культурних практик у парадигмі Cultural Studies.
more » ... Cultural Studies. Методологія дослідження включає загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми, які дозволили визначити і науково обґрунтувати існуючі теорії щодо розуміння поняття «культурні практики». Мета та завдання статті обумовили застосування герменевтичного підходу, що передбачає розуміння тих чи інших культурних феноменів і дозволяє усвідомити специфіку перебігу цих процесів, культурних практик зокрема. Використання аналітичного методу дозволило виявити концептуальні засади щодо подальших наукових перспектив. Наукова новизна полягає у спробі дослідити репрезентовані дослідницькі орієнтири в осмисленні культурних практик в дискурсі Cultural Studies; з'ясувати роль культурних практик у прикладних дослідженнях; окреслити перспективи досліджуваного предмету в наукову традицію прикладної культурології. Висновок. Розглянута у статті тематизація культурних практик в межах британських культуральних досліджень дозволила дійти до висновку, що парадигма Cultural Studies представляє «міждисциплінарне» або «трансдисциплінарне» поле досліджень, репрезентоване відкритою системою ключових понять, практичних установок і дослідницьких орієнтирів, необхідних для осмислення складного за структурою і неоднорідного простору сучасної культури. Що у свою чергу дозволило запропонувати авторське визначення поняття «культурні практики». Ключові слова: Cultural Studies, культурні практики, культуральні дослідження, молодіжні, контркультурні, антивоєнні, феміністські рухи, масова і популярна культура. Копиевская Ольга Рафаиловна, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой арт-менеджмента и ивенттехнологий Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Культурные практики в дискурсе cultural studies Цель статьиисследовать в контексте зарубежного и отечественного научного дискурса тематизацию культурных практик в парадигме Cultural Studies. Методология исследования включает общенаучные принципы систематизации и обобщения исследуемой проблемы, которые позволили определить и научно обосновать существующие теории относительно понимания понятия «культурные практики». Цель и задачи статьи обусловили применение герменевтического подхода, предполагает понимание тех или иных культурных феноменов и позволяет осознать специфику протекания этих процессов, культурных практик в частности. Использование аналитического метода позволило выявить концептуальные основы относительно дальнейших научных перспектив. Научная новизна заключается в попытке исследовать представлены исследовательские ориентиры в осмыслении культурных практик в дискурсе Cultural Studies; выяснить роль культурных практик в прикладных исследованиях; очертить перспективы исследуемого предмета в научную традицию прикладной культурологии. Вывод. Рассмотрена в статье тематизация культурных практик в пределах британских культуральных исследований позволила прийти к выводу, что парадигма Cultural Studies представляет «междисциплинарное» или «трансдисциплинарное» поле исследований, представлено открытой системой ключевых понятий, практических установок и исследовательских ориентиров, необходимых для осмысления сложного по структуре и неоднородного пространства современной культуры. Что в свою очередь позволило предложить авторское определение понятия «культурные практики». Ключевые слова: Cultural Studies, культурные практики, культуральные исследования, молодежные, контркультурные, антивоенные, феминистские движения, массовая и популярная культура. Kopievskaya Olga, doctor of cultural science, professor Head of the Department of Art Management and event technology National Academy of Managerial Staff of culture and arts Сultural practices in the discussion of cultural studies Purpose of the Article. The purpose of the research is to study the thematization of the cultural practices in the paradigm of cultural studies in the context of the foreign and domestic scientific discourse. Methodology. The methodology of the research includes general scientific principles of systematization and generalization of research, which allow the author to determine and scientifically substantiate the existing theories, dealt with the understanding of the concept of «cultural practices». The purpose and tasks of the article determine the applying of the hermeneutic approach, which provides the understanding of various cultural phenomena and allows us to understand the specifics of the revision of these processes, cultural practices. The analytical method allows us to identify the conceptual foundations for further scientific perspectives. Scientific Novelty. The scientific novelties of the article are to study the represented research orientations in educational cultural practices in the discourse of Cultural Studies, to find out the role of various cultural practices in the applied researches and to analyze the perspectives of the researched subject in the scientific tradition of Applied Cultural Studies. Conclusions. The analysis of the thematization of the cultural practices within British cultural studies has allowed us to state that the paradigm of Cultural Studies is the interdisciplinary or transdisciplinary research field. It is represented by the opened system of the key terms, ideas, and orientations, which play an important role in the understanding of the complicated space of modern culture. In turn, it has allowed us to propose an author's definition of the concept of «cultural practices». -cultural anti-war and feminist movements, mass and popular culture. Актуальність теми дослідження. Мета дослідження обумовлює вибір концепції практики як інструменту теоретичного аналізу. В аспекті тематизації культурних практик постає необхідність звернення до теоретичних напрацювань британських та американських вчених, які працюють в парадигмі cultural studies чи дотичні до неї. В межах цих парадигм відбувається осмислення культури, в тому числі і сучасної, як
doi:10.32461/2226-3209.2.2019.175374 fatcat:ntdyu46prvhhjcmx5jpgyvn63u