Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України

А. В. Мельник, В. І. Троценко, С. О. Говорун
2015 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
У 2009–2011 роках на кафедрі рослинництва Сум-ського НАУ було проведено польові досліди з різнимигенотипами соняшника. Матеріалом для дослідженьбули районовані для зони Лісостепу сорти та гібридсоняшнику: сорт олійного напряму використання –Сумчанин, сорт кондитерського використання –Онікс та високоолеїновий гібрид Еней. Попередника-ми були: пар, сидерат (редька олійна), пшениця ози-ма, ячмінь ярий та кукурудза на силос. За результа-тами досліджень встановлено, що застосування доб-рив на
more » ... я доб-рив на посівах соняшнику обумовило зменшення ви-трат на формування одиниці продукції азоту та ка-лію. Внесення N30P30K30 сприяло зменшенню витратазоту на 0,9 кг/га, а калію на 6,1 кг/т. ЗастосуванняN60P60K60 зменшило витрати азоту на 0,9 кг/га, акалію на 8,8 кг/т, порівняно з контролем. Витратифосфору майже не змінювались. According to the research it was found thatfertilizers' application on sunflower crops causedthe cost reduction of nitrogen and potassium per unityield formation. Application of N30P30K30 resultsreducing of nitrogen's consumption to 0,9 kg/ha andpotassium to 6,1 kg/t. Application of N60P60K60reduced the use of nitrogen to 0,9 kg/ha andpotassium – to 8,8 kg/ton, compared with thecontrol. Use of phosphorus were unchanged.
doi:10.31210/visnyk2015.1-2.03 fatcat:x33kvdyv4beavhrjpayxfrlwpa