Japonya ve Güney Kore'den İstanbul'a Gelen Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Yeniden Ziyaret Niyeti Üzerine Bir Araştırma

SALİM İBİŞ, Orhan BATMAN
2018 Journal of Travel and Hospitality Management  
Öz Japonya ve Güney Kore ekonomik olarak gelişen ve son yıllarda uluslararası seyahat eğilimleri artış gösteren önemli ülkelerdir. Uluslararası boyutta önemi her geçen gün artan bu ülkelerin turizm pazarlarının Türkiye açısından incelenmesi ve ülke vatandaşlarının seyahat motivasyonlarının anlaşılması son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Japonya ile Güney Kore turizm pazarlarını incelemek, İstanbul'u ziyaret eden Japonya ve Güney Koreli turistlerin seyahat
more » ... seyahat motivasyonlarını belirlemek ve turistlerin yeniden ziyaret niyetlerini açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle iki ülkenin turizm pazarları incelenmiş, ardından 2016-2017 yıllarında İstanbul'u ziyaret etmiş olan 137 turistten anket tekniği ile veriler toplanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Japon ve Güney Koreli turistlerin profili ve çekici seyahat motivasyonları belirlenmiştir. İstanbul'a yönelik çekici seyahat motivasyonları; alışveriş olanakları, etkinlikler ve eğlence, fiyat ve uygunluk, doğal ve kültürel olanaklar olmak üzere dört boyuttan oluşmuştur. Seyahat motivasyonlarının milliyete göre farklılıkları test edilmiş, etkinlikler ve eğlence dışındaki boyutlarda anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Ayrıca her iki ülke turistlerinin İstanbul'u yeniden ziyaret etme niyetlerinin yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Abstract Japan and South Korea are important countries that have improved economically and have increased international travel trends in recent years. Examining the importance of these countries in terms of the international dimension of the growing tourism market in Turkey and the country's citizens to understand their motivation travel it is considered to be extremely important. The purpose of this research is to examine the tourism markets of Japan and South Korea, to determine the travel motivations of Japanese and South Korean tourists visiting Istanbul, and to explain the intention of tourists to visit again. For this purpose, firstly the tourism markets of the two countries were examined and then the data were collected and analyzed from 137 tourists who visited İstanbul in 2016-2017. As a result of the research, Japanese and South Korean tourists' profile and attractive travel motivations were determined. Attractive travel motivations for Istanbul; shopping facilities, activities and entertainment, price and convenience, natural and cultural facilities. Differences in travel motivations according to nationality were tested, and there were no significant differences in dimensions other than activities and entertainment. It was also found that tourists from both countries had a high intention to revisit Istanbul.
doi:10.24010/soid.356931 fatcat:a26tasc3frgepix2axbaqfhhni