Diyabetik Hastalarin Hepatit-B, Influenza ve Pnomokok Asi Farkindaliklari

2016 Gazi Medical Journal  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada ana amaç olarak diyabetik hastalarda Hepatit-B, İnfluenza ve Pnömokok aşılarının yapılması gerekliliği hakkında hastaların farkındalığının saptanması belirlenmiştir. İkincil amaçlar olarak Hepatit-B, İnfluenza ve Pnömokok aşılarının yaptırmalarının gerekli olduğunun farkında olan hastaların bu bilgiyi nereden edindiklerinin saptanması ve bilgi edindikleri kaynağın (doktor, tv, komşu vb.) aşı yaptırmaları üzerine olan etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yöntem:
more » ... ir. Yöntem: Diyabet-Obezite polikliniğine başvuran diyabetik hastalardan Diyabet Aşı Anketini doldurmaları istendi. Anketi doldurmayı kabul eden hastalar gerekli yerlerde Doktor yardımıyla birlikte anketi doldurdular. Tamamlanan anketlerin veri girişi yapıldı. İstatistik çalışmaları SPSS programı ile yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 318 hasta katıldı. Ortalama yaş 54,77 idi (%61,9 kadın, %38,1 erkek). Hastaların %90,9'u Ankarada yaşamaktaydı. %37,7 oranda ilkokul mezunu, %28 lise mezunu, %28 üniversite mezunu iken %5 hastanın okuma-yazması yoktu. Hastaların %6,9'u Tip 1 diyabetik, diğerleri Tip 2 diyabetikti. Ortalama diyabet süresi 8,8 yıldı. %46,3 hasta influenza aşısı, %18,9 hasta pnömokok aşısı ve %34,5 hasta hepatit-B aşısı yaptırmaları gerektiğini biliyorlardı. Hastalar bu bilgiyi büyük oranda doktor önerisi yoluyla edinmişlerdi. (İnfluenza aşısı grubunun %72'si, pnömokok aşısı grubunun %75'i ve hepatit-B aşısı grubunun %71,6'sı.) Aşı konusunda bilgilendirme yapan doktorların büyük bir kısmını Aile hekimleri, dahiliye doktorları ve endokrinologlar oluşturmaktaydı. (Üç doktor grubunun ortak oranları İnfluenza aşısı grubunda %81,7, pnömokok aşısı grubunda %76,8 ve hepatit-B aşısı grubunda %72,6 idi.) Bilgi kaynağı olarak ikinci sırayı bütün gruplarda televizyon aldı. (İnfluenza aşısı grubunun %16,7'si, pnömokok aşısı grubunun %19,6'i ve hepatit-B aşısı grubunun %18,6'sı.) Hastaların tümünde influenza aşısı yaptıranların oranı 14,6, pnömokok aşısı yaptıranların oranı %3,8, hepatit B aşısı yaptıran oranları %15,5 olarak saptandı. Hepatit-B grubunda öğrenim durumun yükselmesiyle birlikte aşılanma oranının da arttığı gözlendi. Diğer gruplarda bu ilişki saptanmadı. Bilgi edinilen kaynağın aşılanma oranları üzerinde etkisi olmadığı gözlendi. Sonuç: Çalışmamızda diyabetik hastlarda aşılanma gerekliliği konusunda farkındalığın ve aşılanma oranlarının gelişmiş ülkelerdeki oranların altında olduğu gözlendi. Bu oranların artması için sağlık birimlerinin daha çok çalışması gereklidir. ABSTRACT Objective: The main purpose of this study is to determine the awareness of diabetic patients on the necessity of having hepatitis B, influenza and pneumococcal vaccinations. As secondary objectives, the resources of this information and the influence of the resource (doctor, tv, neigbour etc.) on having this vaccination were evaluated. Material and Method: Diabetic patients referred to the Diabetes-Obesity clinic were asked to fill the Diabetes Vaccine Questionnaire. Patients who agree to fill out the questionnaire completed the forms with the help of doctors. Completed data entries were gathered together in computer and statistical studies were performed with SPSS software. Results: 318 patients participated in the study. The average age was 54.77 (61.9% women, 38.1% men). 90.9% of the patients were living in Ankara. 37.7% of the patients were primary school graduates, 28% were high school graduates and 28% of university graduates. 5% of patients did not know reading or writing. 6.9% of patients had Type 1 diabetes while the rest had Type 2 diabetes. Mean duration of diabetes was 8.8 years. 46.3% of the patients knew they had to get influenza vaccine. The rates were 18.9% for pneumococcal vaccine and 34.5% for hepatitis B vaccine. Most of the patients acquired the information from their doctors (72% for influenza vaccine group, 75% for pneumococcal vaccine group and 71.6% for hepatitis B vaccine group). Most of the patients were informed by family doctors, internal medicine doctors and endocrinologists (81.7% for influenza vaccine group, 76.8% for pneumococcal vaccine group and 72.6% for hepatitis B vaccine group). TV came second as the information source (16.7% for influenza vaccine group, 19.6% for pneumococcal vaccine group and 18.6% for hepatitis B vaccine group). Vaccination ratios of the patients for influenza, pneumococcus and hepatitis B were 14.6%, 3.8% and 15.5% respectively. Higher education status seemed to increase the vaccination rates in Hepatitis B group but no similar effect was found in influenza and pneumococcal vaccination groups. In terms of resources giving the information, data showed no effect on immunization. Conclusion: In our study, it was observed that the ratios of awareness about the necessity of vaccination and immunization rates in the diabetic patients are lower than it is in developed countries. More effort is needed by the responsible health units to increase these rates.
doi:10.12996/gmj.2016.35 fatcat:uywz2m7q3jbopb24z3la4trmii